ကုမၸဏီသမိုင္းေၾကာင္း

Unicity ဆိုသည္မွာ..

Unicity အေနျဖင့္ လူအမ်ားအား အသက္႐ွင္ေနထိုင္႐ံု မဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ ႐ွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ ႐ွိပါသည္။ Unicity ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အဆိုပါစိတ္ဆႏၵမွတစ္ဆင့္ ျဖစ္ထြန္းလာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ Unicity သည္ သုေတသနမ်ားႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳကာ လူအမ်ားကိုစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေပးရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးလ်က္႐ွိပါသည္။ အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာဘဝမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္တြင္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္အတူ Unicity သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ားကို ဖန္တီးေပးလ်က္ ႐ွိပါသည္။

 • သိပၸံပညာ

  Unicity သည္ ေနရာအႏွံ႔႐ွိ လူသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာၿပီးအရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ားအျဖစ္ ေရာက္႐ွိေစႏုိင္မည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဖန္တီးထုတ္လုပ္ရာတြင္ သိပၸံပညာရပ္ကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။ Unicity အေနျဖင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္မွ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားကို ေခၚယူ၍ လက္ေ႐ြးစင္ Unicity Science အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။

  ထပ္မံသိ႐ွိရန္

 • ေနာက္ခံသမိုင္း

  Unicity သည္ အျဖစ္သာသာ တည္ရွိေနေသာ ဘဝမ်ားထက္ ပိုမိုေသာဘဝမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကေရးအတြက္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးမွ လူအမ်ားအတြက္ ပိုမိုအရည္အေသြး ျပည့္ဝေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ေရးဟူသည့္ လမ္းစဥ္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာလမ္းစဥ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါသည္။

  ထပ္မံသိ႐ွိရန္

 • စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ

  ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈအားမ်ားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တီထြင္ဖန္တီးရန္ စုစည္းကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းကို ဦးေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာယူနီစီးတီးအဖြဲ႕အစည္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ ေမာင္းႏွင္အားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  ထပ္မံသိ႐ွိရန္

 • ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စံပုံစံ

  တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ဘဝလမ္းေၾကာင္းဦးတည္ရာကို ေျပာင္းလဲေစမည့္ အလားအလာရွိေသာ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး ရွိေနသည့္အခါ ထိုအရာသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို သီးျခားဂရုစိုက္ေပးသည့္ အထူးထုတ္ကုန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

  ထပ္မံသိ႐ွိရန္