ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဖန္႔ခ်ိမႈပံုစံ

စစ္မွန္ေသာလူမ်ားထံမွ စစ္မွန္သည့္ကူညီမႈရရွိႏိုင္မည့္ ေနရာတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီ အေရာက္ပို႔ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သိပ္သည္းထိေရာက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သို႔စတင္ခဲ့သနည္း။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ Unicity ၏ ေရွးဦးတာဝန္႐ွိသူမွ Balance ဟု ေခၚေသာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ထုတ္ကုန္အသစ္ တစ္မ်ိဳးကို ေစ်းကြက္ထဲ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ထိုထုတ္ကုန္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ ကိုလက္စထေရာပမာဏကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည့္ သဘာဝနည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးကို ေပးစြမ္းၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ေသြးအတြင္းသၾကားဓာတ္ပမာဏကို ထိန္းညႇိေပးပါသည္။ အဆိုပါထုတ္ကုန္သည္ ယခုအခါ သိပၸံပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားထံမွ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ား ရရွိထားကာ Physician’s Desk Reference တြင္ မၾကာေသးမီက ပါဝင္လာခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အဆိုပါထုတ္ကုန္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတစ္ခြင္႐ွိ စတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ တင္သည့္အခါ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက မည္မွ်ခ်ီးက်ဴးေစကာမူ ျပႆနာတစ္ရပ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရၿပီး ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ မေရာင္းခ်ခဲ့ရေပ။ ထိုအထဲတြင္ Balance သည္ တစ္မူထူးစြာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ ႐ိုက္ခတ္မႈအ႐ွိဆံုး ထုတ္ကုန္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

တစ္ဦးခ်င္းစီးပြားေရးုလုပ္ငန္းမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္းအေနျဖင့္ လိုအပ္ေနေသာလူအမ်ားအတြက္ မွ်ေျခေပးႏိုင္မည့္ မွန္ကန္သည့္စံပံုစံကို ႐ွာေဖြရန္သာ လိုအပ္ေၾကာင္း ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

Unicity ၏ ျဖန္႔ခ်ိမႈပံုစံသည္ လိုအပ္သည့္ေနရာကို သိပ္သည္းထိေရာက္စြာျဖင့္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းဆီသို႔ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အဆိုပါပံုစံသည္ တစ္ဦးခ်င္းေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ေစျခင္းအားျဖင့္ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔ၾကား ဆက္သြယ္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စံပံုစံသည္ ဝယ္ယူသူ ကာစတန္မာမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း သိေစေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးၿပီး အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူအမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးေပးပါသည္။ Unicity ေမာ္ဒယ္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိသြားေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က်င့္သံုးခဲ့ေသာ ကာစတန္မာတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သိပ္သည္းထိေရာက္ေသာ ျဖန္႔ခ်ိမႈပံုစံသည္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္ဝစြာ ရရွိေနသည့္ ကာစတန္မာမ်ားအတြက္ အေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္ စြမ္းအားေပးရံုမက ထိုထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ေ၀မွ်လိုသူမ်ားအတြက္လည္း အလားအလာေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။

စတင္သင္ယူသူမ်ား အစုအဖြဲ႕

လူမ်ားအေနျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိသူအျဖစ္ စာရင္းသြင္းလိုက္ေသာအခါ အီးေမးလ္ပို႔သည့္စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာျခင္း ဆိုသည္ထက္ ပိုမိုသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး၊ သိပၸံပညာႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေၾကာင္း စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အစုအဖြဲ႕သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားစြာသည္ အခ်င္းခ်င္းသင္ၾကားေပးရန္၊ စြမ္းရည္မ်ား ျမင့္တက္ေစရန္ႏွင့္ ဗဟုသုတမွ်ေဝရန္ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ အစုအဖြဲ႕လုိက္ မၾကာခဏ စုေဝးေလ့ ႐ွိပါသည္။

အခ်ိဳ႕သူမ်ားအဖို႔ ယင္းအေတြ႕အႀကံဳသည္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အိပ္မက္မ်ားကို စတင္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Unicity ထုတ္ကုန္မ်ားအားလံုးအေပၚ ေစ်းသက္သာေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ျခင္းအျပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ျခင္းအားျဖင့္ ႐ိုးရွင္းစြာ ဝင္ေငြရရွိၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ထပ္မံ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအတြက္ ထိုသို႔ဝင္ေငြရရွိရန္ ေခတၱခဏ အခ်ိန္ပိုင္းမွ်သာ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး တစ္ႏွစ္တာလံုး အပန္းေျဖခရီးထြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လစဥ္ အပန္းေျဖထြက္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေသာသူမ်ားအတြက္မူ Unicity ၏ ျဖန္႔ခ်ိသူဘဝသည္ လူအမ်ား၏ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာအေပၚ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြလည္း ရရွိေနေသာ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္အကိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္တြင္ …

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္အခ်ိန္ သိပၸံပညာကို အေျခခံေသာ က်န္းမာေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ခရီးစတင္ခဲ့စဥ္က ထိုခရီးသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ဦးတည္မည္ ဆုိသည္ကို မသိရွိခဲ့ပါေခ်။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္အခ်ိန္ သိပၸံပညာကို အေျခခံေသာ က်န္းမာေရးထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ၿပီး ခရီးစတင္ခဲ့စဥ္က ထိုခရီးသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ဦးတည္မည္ ဆုိသည္ကို မသိရွိခဲ့ပါေခ်။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ အတိတ္ကိုျပန္လွည့္ၾကည့္မိတိုင္း ထိုခရီးသည္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ခ်မ္းသာသုခအတြက္ ႀကီးစြာေသာ တာဝန္မ်ားကို ရယူကာ သက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕လုိက္ရပါသည္။

ထိုသို႔ျဖစ္တည္မႈသည္လည္း ကမၻာအရပ္ရပ္႐ွိ ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ား မ႐ွိဘဲ ျဖစ္ေပၚလာမည္ မဟုတ္ပါ။

အစုအဖြဲ႕တစ္ခုအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္အခ်ိန္တြင္ တိုးတက္မႈ၊ တစ္ကိုယ္ေရ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ဘဝတစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲေပးမည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ထိုထုတ္ကုန္မ်ားသည္ အျဖစ္သာသာ တည္ရွိေနေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအဆင့္မဟုတ္ဘဲ ထိုထုတ္ကုန္ကို မည္သို႔ ျပန္လည္ေ၀မွ်မည္ကို ေကာင္းစြာ သိ႐ွိေသာ လူအမ်ား၏ လက္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိေစျခင္းအားျဖင့္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။


Unicity ၏ ျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ဦး ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ဖတ္႐ႈရန္..
ထပ္မံသိ႐ွိရန္