CORE HEALTH

Vitamin ကို ျပန္လည္ ျဖည့္တင္းေပးျခင္း

Core Health သည္ သိပၸံနည္းက်ေသာ ေခတ္မီဗီတာမင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကိုယ္ႏၶာထဲတြင္ အာဟာရဓာတ္ရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အစာအာဟာရ ၄၁ မ်ိဳးလံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ဝယ္ယူရန္

ေနာက္ကြယ္

ALPHABET  အေၾကာင္း

BEYOND THE
ALPHABET

 ယေန႔ အမ်ားစုေသာ multivitamin မ်ားကို ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ vitamin A မွ Z ထိ ရရွိရန္ၾကိဳးပမ္းထားေသာ 1930 ဝန္းက်င္ေခတ္ ေဖာ္ျမဴလာမ်ားမွ အေျခခံထားသည္။ အမ်ားစု multivitamin မ်ားမွ အာဟာရမ်ားကို primary metabolites ဟူ၍လည္း သိထားၾကျပီး ၄င္းတို႔သည္ အခ်ိဳ႕တိုးတက္မႈမ်ားကို ရရွိစဥ္ ၄င္းတို႔၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ သိပၸံနည္းက် ေလ့လာစမ္းသပ္မႈမ်ားသည္ vitamin သည္ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု ျပသထားၾကသည္။

ယေန႔ကမၻာအတြက္ ဗီတာမင္

Secondary Metabolites

 ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းျခင္း ေျမဆီလႊာနည္းပါးျခင္း စိုက္ပ်ိဳးေျမနည္းပါးျခင္း အစားအစာကိုမပုပ္သိုးရန္ျပဳျပင္ထားျခင္း- ၄င္းတို႔၏ တစ္ခုခ်င္းစီသည္ secondary metabolites ကဲ့သို႔ က်ြႏု္ပ္တို႔လိုအပ္သည့္ အာဟာရကို ရရွိျခင္းမွ တားဆီးထားသည္။

 Secondary metabolites မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ၾကီးထြားေသာအပင္မ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည့္ food microfllora တစ္ခုလံုးျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာသည္ secondary metabolites သည္ ဗီဇမွန္ကန္ျခင္း၏ အဓိကအခ်က္ကို လက္ကိုင္ထားသည္။ Cire Health သည္ ၾကာရွည္စြာေသြးလည္ပတ္ျခင္း ကမၼဇီဝ ႏွင့္ ႏွလံုးက်န္းမာျခင္း မ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးျပီး ခႏၶာကိုယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီရန္ genomeceutical နည္းစနစ္ကို အသံုးျပဳထားသည္။

သိပၸံနည္းက်လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ Secondary Metabolites ကို ဗီဇလကၡဏာဟုေခၚသည္။

အက်ိဳးရွိရွိအသံုးျပဳရန္ ဒီဇိုင္းဆင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း

 အခ်ိဳ႕ေသာပါဝင္ပစၥည္းမ်ားသည္ မတူညီေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း သိပၸံပညာက ျပသခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ ဤထုတ္ကုန္ကို ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳရန္ AM ႏွင့္ PM ေဆးအႀကိမ္ေရ ခြဲကာ အထူးဆန္းသစ္တီထြင္မႈျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ secondary metabolites ရရွိေစေသာ Phyto ေဆးျပားအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ AM ႏွင့္ PM ခြဲကာ အထူးမြမ္းမံျခင္းႏွင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။

AM ေဆးျပား
သံဓာတ္

အစာမရွိခ်ိန္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

ပဲေစ့

မွတ္ဥာဏ္ေကာင္းရန္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း

COQ10

စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေသာဆဲလ္မ်ား၏အားအင္ကိုတိုးျမွင့္ေပးျခင္း

OCTACOSANOL

ခံႏိုင္ရည္စြမ္းအားမ်ားကိုတိုးျမွင့္ေပးျခင္း

PHYTO ေဆးျပား 

Core Health သည္ ရုကၡေဗဒဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ျခင္းမွ secondary metabolites ေပါင္း ၄၁ မ်ိဳးကို အားအင္ျဖည့္တင္းေပးပါသည္။

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

မုန္ညင္းထုပ္အေညွာက္ ၾကက္သြန္ ခရမ္းခ်ဥ္သီး မုန္လာဥနီ ဟင္းႏုႏြယ္ ကိုက္လန္ မုန္ညင္းထုပ္ ဂရင္းေကာ္ဖီ ထန္းသီး ပန္းသီး, Resberry သီး

PM ေဆးျပား
VITAMIN D3

Calcium ကိုတိုးျမွင့္ေပးသည္။

CALCIUM

အစားအစာကို ပိုမိုစုပ္ယူအားေကာင္းေစသည္။

MAGNESIUM

ခႏၶာကိုယ္တြင္း႐ွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

L-THEANINE

ဖိအားမ်ားကို က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ တုန္႔ျပန္ေစႏိုင္သည္။

LAVENDER

သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစရန္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသည္။

 • IRON

  works better on empty stomach

  SOY BEAN

  supports memory function

  COQ10

  promotes mitochondrial energy

  OCTACOSANOL

  encourages endurance effects

 • Core health boasts 41 active secondary metabolites from a proprietary botanical blend.

  INGREDIENTS

  Broccoli Sprout, Onion, Tomato, Carrot, Spinach, Kale, Brussels Sprout, Green Coffee, Acai, Apple, Raspberry

 • VITAMIN D3

  enhances calcium uptake

  CALCIUM

  absorbs better with food

  MAGNESIUM

  functions in vivo

  L-THEANINE

  promotes healthy stress response

  LAVENDER

  supports relaxation

CORE HEALTH

Vitamin ကိုျပန္လည္ အားျဖည့္ေပးျခင္း

ဝယ္ယူရန္

အေမးအေျဖမ်ားအတြက္

Multivitamin ေသာက္ရန္ တကယ္လိုအပ္ပါသလား?

 က်န္းမာေသာအစာအာဟာရမွ်တစြာ စားသံုးျခင္းအေလ့မွ ေယဘုယ်ဆံုး႐ံႈးေနတတ္ေသာ အာဟာရမ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ Core Health ကို ေဖာ္စပ္ထားပါသည္။ Core Health သည္ မ်ိဳးဗီဇကို ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ေစၿပီး မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ခႏၶာစနစ္မ်ားမွ ေရရွည္က်န္းမာေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစသည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစားအစာမ်ားမွထုတ္လုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္ ၄၁ မ်ိဳးပါဝင္ေသာ မူပိုင္ရုကၡေဗဒအေရာအေႏွာတစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳထားသည္။

Core Health ကို ဘာေၾကာင့္ တစ္ရက္စာပမာဏအတြက္ တစ္ခုခ်င္းစီ ထုပ္ပိုးထားသလဲ။

 အခ်ိဳ႕ေသာ Core Health ၏ သဘာဝ အစားအစာထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ အလားအလာရွိျပီး ၄င္းတို႔ကို ထိန္းသိမ္းရန္ လတ္ဆတ္စြာ ထားရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ထုပ္ပိုးမႈသည္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ မပ်က္စီးေစရန္ ျဖစ္သည္။

 ေန႔စဥ္အတြက္ တစ္ခါေသာက္ပမာဏသည္ စားသံုးသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူရန္ စီစဥ္ထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ Vitamins ထည့္ထားေသာ ပုလင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သတၱဳဘူးမ်ားကို သြားေလရာ သယ္ေနမည့္အစား စားသံုးသူမ်ားသည္ အိတ္ သို႔မဟုတ္ ပိုက္ဆံအိတ္တြင္ လြယ္ကူစြာ ထည့္ႏိုင္သည့္ ေသးငယ္၍ ပါးလွပ္ေသာ အထုပ္ေလးကို ေဆာင္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Core Health ကို အစားမစားခင္ ေသာက္ရမည္လား အစားစားျပီးမွ ေသာက္ရမည္လား။

Core Health ကို အစားႏွင့္ တြဲေသာက္ေပးရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။

*ဤထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ The Food and Drug Administration မွ အကဲျဖတ္ထားျခင္းမရွိပါ။ ဤထုတ္ကုန္သည္ ေရာဂါျဖစ္ေစျခင္း ထိန္းသိမ္းျခင္း ကုသျခင္း ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ထားျခင္းမရွိပါ။