မ်က္လံုးမ်ားသည္
သင့္ထံ၌သာ..


မ်က္လံုးမ်ားသည္ စိတ္ဝိညာဥ္၏ ျပတင္းေပါက္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ သင့္စိတ္ဝိညာဥ္ထဲတြင္ သင္၏ အတြင္းအလွအပေရာအျပင္အလွအပပါ ေပၚလြင္ေစသည္။ Neigene သည္ က်န္းမာေသာ ဗီဇလကၡဏာကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ Unicity ၏ Genomeceutical နည္းစနစ္အသစ္ကို အသံုးျပဳထားသည္။

ထပ္မံသိ႐ွိရန္

Steel Roller
Ball


Neigene Eye Roller သည္ အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈတြင္ လံုးဝအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကိရိယာသည္ စတီးလ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားကာ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ႏုနယ္ေသာ အသားအေရကို ေခ်ာေမြ႕စြာ လိမ္းရန္ သတၱဳလံုးကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ sensitive ျဖစ္တတ္ေသာ အေရျပားပိုင္႐ွင္မ်ားအတြက္ပါ အဆင္ေျပေစပါသည္။

Steel Roller
Ball


Neigene Eye Roller သည္ အသားအေရထိန္းသိမ္းမႈတြင္ လံုးဝအေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤကိရိယာသည္ စတီးလ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားကာ မ်က္လံုးတစ္ဝိုက္ႏုနယ္ေသာ အသားအေရကို ေခ်ာေမြ႕စြာ လိမ္းရန္ သတၱဳလံုးကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ sensitive ျဖစ္တတ္ေသာ အေရျပားပိုင္႐ွင္မ်ားအတြက္ပါ အဆင္ေျပေစပါသည္။

 ယခုမွစ၍ အျမဲတမ္းအတြက္

 Neigene သံုးျခင္းျဖင့္ ေရတိုေရရွည္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။ Biomimetic film-forming polymers မ်ားသည္ အသားအေရကို ခံႏိုင္ရည္ရွိေစျခင္း၊  ႏူးညံ့ေစျခင္းတို႔အျပင္ အေရးေၾကာင္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးကာ တင္းရင္းေစပါသည္။

ေျပာင္းလဲလာေသာ ရလဒ္မ်ား


Neigene ႏွင့္ အျခားျပိဳင္ဘက္ထုတ္ကုန္မ်ား၏ အၾကီးမားဆံုးျခားနာခ်က္မွာ Neigene သည္ သင့္အား အခ်ိန္တိုရလဒ္မ်ားေရာ သင့္အသားအေရက်န္းမာရန္ သဘာဝအတိုင္းၾကာရွည္ေသာ ရလဒ္မ်ားအတြက္ပါ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤထုတ္ကုန္သည္ လ်င္ျမန္ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ေပးသည္သာမက သင့္အသားအေရက်န္းမာရန္ သိပၸံနည္းက် တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာ ထုတ္ကုန္လည္း ျဖစ္သည္။

 အဓိက ပါဝင္ပစၥည္း သံုးမ်ိဳး

 ဤ Genomeceutical နည္းက် ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားသည္ မ်က္ဝန္းတစ္ဝိုက္႐ွိ အသားအေရေခ်ာေမြ႔ေစျခင္းႏွင့္ မ်က္အိတ္ေဖာင္းျခင္းကို ေလ်ွာ့ခ်ေပးျခင္း မ်က္လံုးေအာက္မွ အသားအေရကို တင္းရင္းေစျပီး မ်က္တြင္းညိဳမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း စသည္ျဖင့္ ဗီဇေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးသည္။

Acadia Senegal

Acadia Senegal

Dandelion Flower

Dandelion Flower

Naicinamide

Naicinamide