ကုမၸဏီကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

လူမ်ားကမိမိ၏က်န္းမာေရးႏွင့္ သုခတုိ႔အတြက္ တာ၀န္ယူမႈအျပည့္ရွိခ်ိန္တြင္ စြမ္းရည္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ စုေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ိဳးရလဒ္ကလည္း ဘ၀၏အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကား မိမိ၏ခႏၶာကုိယ္ကို သနားၾကင္နာစိတ္ႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားဆီမွ ႐ိုးရွင္းစြာ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကတည္းက Unicity အေနျဖင့္ ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ဘ၀ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဆုိေသာ ယုံၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္လည္ပတ္ေနပါသည္။ ထိုယုံၾကည္ခ်က္မွာလည္း႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာက်န္းမာေရးႏွင့္ သုခခ်မ္းသာမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ျပည္သူမ်ားလိုအပ္ေနသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ အစပ်ိဳးေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၇၂ ခုႏွစ္
ေဆးဘက္၀င္သီးသန္႔တီထြင္ထုတ္လုပ္သူ

Enrich International ကုမၸဏီမွာ ေဆးဘက္၀င္အပင္တို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္မ်ားကို သီးသန္႔ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႔ခ်ိေသာပထမဆုံးကုမၸဏီျဖစ္သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္
ကုမၸဏီ ၂ ခု၏ သမုိင္းေၾကာင္း

Enrich International ကုမၸဏီသည္ ေဆးဘက္၀င္အပင္တို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားႏွင့္ အျခားသဘာ၀ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေစ်းကြက္အတြင္း ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

Rexall Sundown မွာ မူလက အေမရိကန္ကုန္စံုဆိုင္ငယ္မ်ားျဖစ္သည့္ Rexall ၏ ဆုိင္ခြဲတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း လက္လီစတိုးဆုိင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဗီတာမင္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ ဂ႐ုစုိက္မႈ ထုတ္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္
အလံုးစံုေျပာင္းလဲသြားသည့္ ထုတ္ကုန္

ဆန္တာဘာဘာရာတကၠသိုလ္ရွိ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ကိုလက္စထေရာအေၾကာင္း သုေတသနျပဳလုပ္ေနစဥ္ အလုံးစုံေျပာင္းလဲသြားသည့္ ထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳး ရွာေဖြထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး Bios Life အျဖစ္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္ ထုတ္လုပ္ရန္ Rexall Sundown ႏွင့္ လက္တြဲခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္
စံပံုစံအသစ္

Bios Life ကို ပုံမွန္စတုိးဆုိင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုံစံသစ္တစ္ခုျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ လိုအပ္သည္ကို Rexall Sundown မွ သိနားလည္သြားပါသည္။ ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ပင္ Rexall Showcase က လြတ္လပ္ေသာ ျဖန္႔ျဖဴးသူ ကြန္ရက္မွတစ္ဆင့္ Bios Life ႏွင့္ အျခား ေနာက္ဆုံးေပၚ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္

Unicity ကုမၸဏီကို ဖြဲ႕စည္းျခင္း

ျမင့္မားသည့္၀င္ေငြမ်ားႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီ ၂ ခုျဖစ္ေသာ Rexall Sundown ႏွင့္ အင္ ရစ္ခ်္အင္တာေနရွင္နယ္ကုမၸဏီတုိ႔သည္ Unicity အျဖစ္ ပူးေပါင္းလုိက္ၾကသည္။ ‘ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး ’’ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္လမ္းစဥ္ျဖင့္ သိပၸံအေျချပဳထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီအျဖစ္ ပူးေပါင္းလုိက္ ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္

Bios Life 2 ႏွင့္ Cardio Essentials တို႔မွာ Physicians’ Desk Reference (PDR) တြင္ စာရင္း၀င္သြား ပါသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္

MLB ေဖာင္ေဒးရွင္း (ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ား ဖန္တီးႏိုင္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း) ကို Unicity ၏ လွဴဒါန္းမႈ ရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္

Stewart Hughes သည္ Unicity ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္(CEO) ျဖစ္လာပါသည္။

2006 ခုႏွစ္
Bio Life အသစ္

Unicity က ၿပီးျပည့္စုံသည့္ Bios Life ဟု အမည္ရသည့္ မူလ Bios Life ကို အဆင့္ျမွင့္တင္မႈထားမႈ အား မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။ ​

၂၀၀၈ ခုႏွစ္​​
Bios Life Slim စတင္ျဖန္႔ခ်ိျခင္း

ကုိယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းေစသည့္ သိပၸံနည္းပညာကို အေျခခံ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Bios Life Slim ကို စတင္ျဖန္႔ျဖဴးခဲ့ပါသည္။

ထိပ္တန္း ၅၀၀ စာရင္းဝင္ျခင္း

Unicity သည္ အေမရိကန္တြင္ အစိုးရမဟုတ္သည့္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား စာရင္း၌ ထိပ္ဆုံး ၅၀၀ စာရင္း၀င္ခ့ဲပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္
Matcha (လက္ဖက္စိမ္း) ကို ကမၻာအႏွ႔ံေရာင္းခ်ျခင္း

Unicity က Matcha (လက္ဘက္စိမ္း)ထုတ္ကုန္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ပထမ ဆုံးထုတ္ကုန္တစ္ခုလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။

Utah Genius ဆု

Utah ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ေပးသည့္ ဖန္တီးသူမ်ားႏွင့္ ပထမဆုံးတီထြင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ Utah Genius ဆုကိုလည္း ယူနီစီးတီးက ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္
ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား စတင္ျခင္း

Unicity ၏ ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္မ်ားကို စတင္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏လူေနမႈဘ၀ အေကာင္းဆုံးပုံစံရရွိရန္ႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာရန္ ကူညီေပးသည့္ပ႐ိုဂရမ္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္
အေဆာက္အဦသစ္မ်ား၊ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ား

Matcha မွာ PDR တြင္ စာရင္းတင္သြင္းခံရသည့္ Unicity ၏ ၁၆ ခုေျမာက္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္လာသည္။

မုိင္ယာမီတြင္ အဖြဲ႕သားတုိင္းႏွင့္ဆုိင္သည့္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ဒူဘုိင္းတြင္လည္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး Unicity ၏ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ေနသည့္ အျခားႏိုင္ငံ ၅၀ တြင္လည္း အသီးသီးဖြင့္လွစ္ႏို္င္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္
လက္႐ွိအခ်ိန္

Unicity မွာ အေကာင္းဆုံးေနာက္ဆံုးေပၚ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္ သင့္အတြက္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ ဆက္လက္တီထြင္ဆန္းသစ္လ်က္ရွိပါသည္။