NourishBio-C™

High-potency Vitamin C

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • ျပည့္ဝမႈမရွိေသာ အာဟာရ၊ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေသာ ဆဲလ္မ်ားကို အသစ္ျဖစ္ေစပါသည္။
 • တည္ၿငိမ္ေသာ ကိုယ္ခႏၶာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ Collagen ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
 • စုပ္ယူႏိုင္မႈကို တိုးျမင့္ေစသည့္ bioflavonoids ပါဝင္ေသာ စြမ္းအင္ျမင့္မားသည့္ Vitamin C ဓာတ္ကို ေပးစြမ္းသည္။

Daily Produce 24™

အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား ေန႔စဥ္စားသံုးျခင္းပမာဏ

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) ၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ သက္တမ္းျဖင့္ တိုင္းတာေသာ oxidative ပ်က္စီးမႈကို အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ 
 • အစားအစာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အျပည့္အဝ ရရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေသးငယ္ေသာအာဟာရမ်ားကို မပ်က္စီးေအာင္ အရန္သင့္အေနအထားျဖစ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေပးကာ enzymes မ်ားကို သဘာဝက်က် ျဖစ္ေပၚေစသည္။
 • တိရစၦာန္မ်ားမွ ရရွိေသာထုတ္ကုန္မ်ား မပါဝင္ဘဲ အပင္မွရရွိေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ေဆးေထာင့္အျဖစ္ ထုတ္ပိုးထားသည္။ Kosher rating တြင္ ထိပ္တန္းအဆင့္ကို ရရွိထားသည္။
 • သဘာဝအေရာင္ကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သည္မွာ ထုတ္ကုန္မ်ား၏ သြင္ျပင္လကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ အစားအစာထဲရွိ အင္အားျပည့္ဝေသာအေရာင္သည္ အျမင့္မားဆံုး ရရွိႏိုင္ေသာ အာဟာရစနစ္ကို ျပသပါသည္။
 • Phytonutrients မ်ားကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္ၿပီး အာနိသင္ကို ေလ်ာ့နည္းေစေသာ မလိုအပ္သည့္အဆင့္မ်ား၊ အပူေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိုးသတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္မထားေပ။

Hawaiian Noni™

အသန္႔စင္ဆံုးေသာ Noni ၏ ေကာင္းျခင္းမ်ား

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အဆင္ေျပစြာ ေရာေႏွာထားသည့္ အမႈန္႔အရည္
 •  ေရ သို႔မဟုတ္ အေစ့၏ ႏူးညံ့ေသာအသားမွ ရရွိသည့္ အသန္႔စင္ဆံုး noni ပါဝင္ေသာ ေျခာက္ေသြ႔သည့္ အသီးစစ္စစ္ကို အသံုးျပဳထားသည့္ ေစ်းကြက္ထဲရွိ အေကာင္းဆံုးအရသာ႐ိွေသာ noni ထုတ္ကုန္ ျဖစ္ပါသည္။
 • အသန္႔စင္ဆံုးေသာ noni စစ္စစ္ ပါဝင္သည္။
 • ခႏၶာကိုယ္၏ အသက္႐ွဴစနစ္၊ ကိုယ္ခံစြမ္းအား၊ အစာေျခဖ်က္ေသာစနစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာစနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

Immunizen™

ေရာဂါကာကြယ္ႏိုင္သည့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို အားေကာင္းခိုင္မာေစသည္။

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Intact Colostrum သည္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ ႏြားသားေလးေမြးျပီး ၂၄ နာရီအတြင္း ႏို႔ရည္ဂလင္းမွရရွိေသာ ပထမဆံုးႏြားႏို႔ရည္မွ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ယင္းႏို႔ရည္သည္ အာဟာရဓာတ္မ်ား ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ပါသည္။ အာဟာရႏွင့္ colostrum ထဲရွိ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားကို မပ်က္စီးေအာင္ နိမ့္ေသာအပူခ်ိန္တြင္ ထားရွိပါသည္။ 
 • Lactoferrin သည္ antioxidant အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ သံဓာတ္ျဖည့္တင္းေပါင္းစပ္ထားေသာ ပရိုတင္းဓာတ္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။
 • Arabinogalactan သည္ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ကူညီသည့္ သဘာဝ Larch heartwood သစ္ပင္ထုတ္ကုန္ပင္ ျဖစ္သည္။
 • ကိုယ္ခံစြမ္းအားစနစ္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ခႏၶာကိုယ္၏ သဘာဝခံႏိုင္ရည္အားကို တိုးျမွင့္ေပးသည္။

Omega Life-3™

ေသြးလည္ပတ္ျခင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရးကို တိုးျမွင့္ေပးသည္။

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • Lipogenesis ကို ေနထိုင္ေစျခင္းႏွင့္ အသည္းထဲရွိ fatty acid oxidation ကို လႈံ႔ေဆာ္ျခင္းျဖင့္ triglycerides ကိုေလ်ာ့က်ေစသည္။
 • က်န္းမာေသာႏွလံုးၾကြက္သားႏွင့္ ေသြးလည္ပတ္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
 • က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္စြာ ေသြးဖိအားကိုထိန္းသိမ္းေပးသည္။
 • မရွိမျဖစ္အာဟာရမ်ားကို ႏွလံုးသို႔ ထပ္မံအားျဖည့္ေပးသည္။
 • ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

Perform™

ခႏၶာကိုယ္လႈပ္ရွားမႈစနစ္ကို သဘာဝက်က် တိုးျမွင့္ေပးသည္။

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • က်ား/မ မ်ိဳးပြားျခင္းစနစ္ကို အားျဖည့္ေပးသည္။
 • က်န္းမာျခင္းသုခ ခံစားခ်က္ကို တိုးပြားေစသည္။
 • ေသြးလည္ပတ္ေသာစနစ္၊ ကိုယ္ခံအားစနစ္၊ အာရံုေၾကာစနစ္ ႏွင့္ ဂလင္းစနစ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
 • ခႏၶာကိုယ္တြင္း ေဟာ္မုန္းမွ်ေျခကို သဘာဝက်က် ထိန္းညႇိေပးသည္။

Soy Protein

အျမင့္ဆံုးအရည္အေသြးရွိသည့္ ပရိုတင္း၏ အေကာင္းဆံုးမူလရင္းျမစ္

သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

 • အေရးၾကီးေသာ amino acids 8 မ်ိဳးလံုးပါဝင္သည့္ amino acids 18 မ်ိဳး ႏွင့္အတူ အရည္အေသြးျမင့္မားသည့္ ပရုိတင္းဓာတ္၏ အဓိကရင္းျမစ္ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။
 • က်န္းမာေရးကို အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေသာ isoflavones 18 mg ပါဝင္သည္။
 • ပရိုတင္းပါဝင္မႈသည္ 1.0 ေသာ Protein Digestibility Corrected Amino Acid Source (PDCAAS) ၏ အေကာင္းဆံုးေသာ အစာေျခဖ်က္ႏိုင္စြမ္းပင္ ျဖစ္သည္။
 • အစာေျခဖ်က္ျခင္းကို ကူညီေပးသည့္ သေဘၤာသီးႏွင့္ နာနတ္သီးတို႔မွ ထုတ္ကုန္မ်ား ပါဝင္သည္။
 • အဆီဓာတ္ သို႔မဟုတ္ ေသြးထဲရွိအဆီမ်ား မပါဝင္ျခင္းႏွင့္အတူ ေကာင္းမြန္ေသာ ပရိုတင္းကို ပိုမိုျဖည့္တင္းေပးသည္။
 • ၄င္းသည္ သက္သက္လြတ္စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ ပရိုတင္းဓာတ္အားျဖည့္ထုတ္ကုန္ ျဖစ္သည္။
 • အနံ႕အရသာကိုထိခိုက္ျခင္းမရွိဘဲ သင္စားမည့္အစားအစာႏွင့္ ေပါင္းစပ္စားသံုးႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္ႏိုင္သည္။ 
 • ခႏၶာကိုယ္တစ္သ်ွဴးၾကီးထြားမႈကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။