Stewart Hughes

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងនាយកប្រតិបត្តិ

នៅ​មុន​ពេល​ចូលរួម​ជាមួយ​នឹង Unicity International, Inc., លោក Stewart Hughes បាន​ចំណាយ​ពេល ១៥ ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង​បាន​បើក​ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយ​ឯករាជ្យ​ដែល​ប្ដេជ្ញាចិត្ត​ផ្ដល់​នូវ​ផលិតផល​ការពារ​សុខភាពដ៏ ទំនើប​ទៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ពិភពលោក។

ក្នុង​ការ​ចាកចេញ​ពីភាព​​ជា​អ្នក​ចែកចាយ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ជោគជ័យ​យ៉ាង​ខ្ពស់​របស់​ខ្លួន​នៅ Unicity មក​ធ្វើ​ជា​នាយកប្រតិបត្តិរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ លោក Hughes បាន​ធ្វើ​សេចក្ដីថ្លែង​ការណ៍​យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់​បំផុត​អំពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​លោក​ចំពោះ Unicity និង​ចំពោះ​អ្នក​ចែកចាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។ ការ​ចូលចិត្ត​របស់​គាត់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​សម្រាប់​និយោជិត អ្នក​ចែកចាយ និង​អតិថិជន បាន​នាំ​មក​នូវ​ផលិតផល​ប្រកបដោយ​គុណភាព កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់ និង​ជីវិត​ដែល​ពិតជា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ។

Stewart Hughes

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងនាយកប្រតិបត្តិ

នៅ​មុន​ពេល​ចូលរួម​ជាមួយ​នឹង Unicity International, Inc., លោក Stewart Hughes បាន​ចំណាយ​ពេល ១៥ ឆ្នាំ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង​បាន​បើក​ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយ​ឯករាជ្យ​ដែល​ប្ដេជ្ញាចិត្ត​ផ្ដល់​នូវ​ផលិតផល​ការពារ​សុខភាពដ៏ ទំនើប​ទៅ​ក្នុង​ទីផ្សារ​ពិភពលោក។

ក្នុង​ការ​ចាកចេញ​ពីភាព​​ជា​អ្នក​ចែកចាយ​ដែល​ប្រកប​ដោយ​ជោគជ័យ​យ៉ាង​ខ្ពស់​របស់​ខ្លួន​នៅ Unicity មក​ធ្វើ​ជា​នាយកប្រតិបត្តិរបស់​ក្រុមហ៊ុន​នោះ លោក Hughes បាន​ធ្វើ​សេចក្ដីថ្លែង​ការណ៍​យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់​បំផុត​អំពី​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​លោក​ចំពោះ Unicity និង​ចំពោះ​អ្នក​ចែកចាយ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។ ការ​ចូលចិត្ត​របស់​គាត់​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​ជីវិត​កាន់​តែ​ប្រសើរ​សម្រាប់​និយោជិត អ្នក​ចែកចាយ និង​អតិថិជន បាន​នាំ​មក​នូវ​ផលិតផល​ប្រកបដោយ​គុណភាព កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់ និង​ជីវិត​ដែល​ពិតជា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ។

Christopher Kim

Christopher Kim

ប្រធាន | ទីផ្សារពិភពលោក

លោក Kim ទទួលខុសត្រូវប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ Unicity ដែលរួមមានកូរ៉េ ថៃ ម៉ាឡេស៊ី សិង្ហបុរី ហ្វីលីពីន ហុងកុង ចិន តៃវ៉ាន់ ជប៉ូន និងទីផ្សារអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដទៃទៀត។

មុនពេលចូលរួមជាមួយ Unicity ក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ លោក Kim បានកាន់តំណែងនាយកប្រតិបតិ្តនៅស្ថាប័នលក់ផ្ទាល់ជាច្រើន អស់រយៈពេលជាង ១៤ ឆ្នាំ។ បទពិសោធន៍ច្រើនរបស់លោករួមមានការរៀបចំផែនការលក់ និងការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារជាយុទ្ធសាស្រ្ត ការចាប់ផ្តើមចេញផលិតផល និងការគ្រប់គ្រង ព្រមទាំង ការជួយ និងជំរុញអ្នកចែកចាយឯករាជ្យ ឲ្យសម្រេចបាននូវជោគជ័យ។ ជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់ Christopher ផ្តល់លទ្ធភាពដល់លោកធ្វើការបានយ៉ាងល្អក្នុងបរិស្ថានវប្បធម៌ចម្រុះ ដែលលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។

Dan Hughes

Dan Hughes

ប្រធានប្រតិបតិ្ត | អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

លោក Dan Hughes បានចូលរួម Unicity ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ជាសមាជិកក្រុមផ្នែកប្រតិបតិ្ត ហើយបច្ចុប្បន្ន លោកជាប្រធានផ្នែកប្រតិបតិ្តប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។ មុនពេលចូលរួម Unicity លោក Hughes គឺជាវិស្វករអាកាសយាន Boeing Commercial Aircraft។

លោក Hughes បច្ចុប្បន្នជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបតិ្តការទាំងអស់នៅទីផ្សារអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ Unicity ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ជីសារពើពន្ធ។ លោកក៏បានចូលរួមបើកការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារក្នុងស្រុកថ្មី ទំនាក់ទំនងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងស្រុក និងផ្តល់ជំនួយដទៃទៀតដល់ទីផ្សារផងដែរ។

MR. BOBBY KIM

លោក BOBBY KIM

អនុប្រធានប្រតិបត្តិ — អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

លោក BOBBY KIM គឺអតីតអនុប្រធានអាស៊ីខាងជើង ដោយលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងការងារនៅកូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន ហុងកុង និងតៃវ៉ាន់។ នៅក្រោយទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសថៃ លោកបានយកគំរូអាជីវកម្ម ដែលលោកបានសិក្សាពីប្រទេសថៃ ទៅអនុវត្តនៅកូរ៉េខាងត្បូង ដែលនាំមកនូវការរីកចម្រើនអាជីវកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ កាលពីពេលថ្មីៗនេះ លោកបានឡើងតំណែងក្លាយជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិ នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និងទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងការលក់ និងប្រតិបត្តិការរបស់ Unicity នៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក គិតចាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូង ជប៉ុន ហុងកុង និងតៃវ៉ាន់ និងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេហ៍ លើកលែងតែប្រទេសឥណ្ឌា និងមជ្ឈឹមបូពា៍ និងអាហ្រិ្វកខាងជើងប៉ុណ្ណោះ។

Clayton Barton

Clayton Barton

ប្រធានប្រតិបតិ្ត

លោក Clayton Barton បានចូលរួមUnicity ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ជាប្រធានប្រតិបតិ្ត។ មុនពេលចូលរួម Unicity លោក Barton មានអាជីពក្នុងវិស័យបោះពុម្ភ ដែលលោកកាន់តំណែងផ្នែកលក់ ប្រតិបតិ្តការ និងគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅក្រុមហុន ៣ ផ្សេងគ្នា រាប់ទាំងក្រុមហ៊ុន Quebecor World ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ភអន្តរជាតិធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។

លោកបានទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រតិបតិ្តការ និងគ្រប់គ្រងលក់ ក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយគ្រប់គ្រងគម្រោងធំៗនៅកាណាដា និងម៉ិកស៊ិច។

លោក Barton បច្ចុប្បន្នជាប្រធានផ្នែកប្រតិបតិ្ត។