ເມື່ອທ່ານແບ່ງປັນຢູນີຊີຕີ້
ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ

ພື້ນຖານເພື່ອຄວາມສຳເລັດ

ປັບປຸງສຸຂະພາບແລະສ້າງຄວາມມັ່ງຄັ້ງໃຫ້ກັບຕົວທ່ານ

ທີ່ຢູນີຊີຕີ້ ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະສ້າງຄົນ. ຜະລິດຕະພັນແລະໂອກາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍອິດສະຫຼະສາມາດກ້າວຂື້ນໄປສູ່ຊີວິດທີ່ດີຂື້ນ.

 • ຫ້ອງການຢູນີຊີຕີ້

  ທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການທັ້ງໝົດຢູ່ໃນບ່ອນດຽວ. ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມເປັນປະຈຳກ່ຽວກຄຸນນະສົມບັດ, ກວດສອບປະຫວັດການຊື້, ຮັບຂໍ້ມູນອັບເດດກ່ຽວກັບງານຕ່າງໆແລະຂ່າວສານຂອງບໍລິສັດ.

 • ຢູນີຊີຕີ້ ຊຸດອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນ

  ຊຸດອຸປະກອນເລີ່ມຕົ້ນນີ້ຈະມີທັງຂໍ້ມູນການແນະນຳກ່ຽວກັບຢູນີຊີຕີ້ລວມເຖິງຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງຄູ່ມືການຮຽນຮູ້ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນໃຊ້ງານໃນອຸດສະຫະກຳແລະດຳເນິນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ, ພາຍໃນຊຸດອຸປະກອນທ່ານຈະພົບກັບ: ແຜນການຈ່າຍຜົນຕອບແທນ, ແຄັດຕະລອກຜະລິດຕະພັນ, ວິທີການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ເຊເລິກເບັທ ຢູ

 • ການເຂົ້າຮ່ວມທີມ

  ຄວາມກ້າວໜ້າແບບບຸກຄົນແລະແບບມືອາຊີບ

  ຢູນີຊີຕີ້ມີລະບົບການເລື່ອນຕຳແໜ່ງແບບທຳມະດຳ, ຫຼັງຈາກທ່ານລົງທະບຽນແລ້ວ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳພ້ອມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບໂອກາດແຕ່ລະແບບ.

 • ພວກເຮົາດູແລທ່ານ

  ຢູນີຊີຕີ້ ທຸ້ມເທເພື່ອໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳເລັດທີ່ພິເສດສຸດຂອງຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍອິດສະຫຼະແຕ່ລະທ່ານຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກໂບນັສຂອງແຕ່ລະຕຳແໜ່ງແລ້ວ ຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍອິດສະຫຼະແຕ່ລະທ່ານຂອງຢູນີຊີຕີ້ຈະມີສິດທຳຄຸນນະສົມບັດສຳລັບທິບທ່ອງທ່ຽວປະຈຳປີ

How They Did it

ພວກເຂົາເຮັດແນວໃດ

Mi-suk Kim

Yeongju-City, South Korea

Bui Thanh Phong

Ho Chi Minh, Vietnam

Young-ja Do

Daelim-Dong Seoul, South Korea

 • Mi-suk Kim

  Yeongju-City, South Korea

 • Sailar

  Tachileik, Myanmar

 • Young-ja Do

  Daelim-Dong Seoul, South Korea

ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ອາຊຽນມໍ ຕຶກ E3, ຖ. T4
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: +856-21-419055-6
ແຟກ: +856-21-419066