ວິທະຍາສາດຂອງຢູນີຊີຕີ້

ການປ່ຽນແປງວິທະຍາສາດຂອງສຸຂະພາບ

ຢູນີຊີຕີ້ພວກເຮົາໄດ້ທຸ່ມເທເພື່ອພັດທະນາສູດຜະລິດຕະພັນຂັ້ນສູງເພື່ອປັບປຸງສຸຂະພາບແລະຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງທຸກຄົນໃນໂລກນີ້. ຢູນີຊີຕີ້ພວກເຮົາໄດ້ຄັດເລືອກເອົານັກວິທະຍາສາດຊັ້ນນຳຈາກທົ່ວໂລກ ເພື່ອເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນໃຫ້ກັບທີມວິທະຍາສາດຂອງຢູນີຊີຕີ້ໃຫ້ກາຍເປັນທີ່ຮັບຮູ້ແລະມີຊື່ສຽງ. ນັກວິທະຍາສາດຂອງເຮົາຍັງມີຄວາມປາດຖະໜາຮ່ວມກັນ “ເພື່່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ” ດ້ວຍການການປະຕິວັດເທັກໂນໂລຊີວິທະຍາສາດເພື່່ອສິ່ງທີ່ດີກວ່າໃນອະນາຄົດ.

“ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ” ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ຄຳຂວັນຂອງບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນີ້ຄືຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ວິທະຍາສາດຢູນີຊີຕີ້ຈະມອບໃຫ້ໃນທຸກໆວັນ

“ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂື້ນ” ບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ຄຳຂວັນຂອງບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ນີ້ຄືຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ວິທະຍາສາດຢູນີຊີຕີ້ຈະມອບໃຫ້ໃນທຸກໆວັນ

ກະບວນການຂອງພວກເຮົາ

  • ການຄິດຄົ້ນ
  • ການທົດລອງ
  • ການທົດສອບ
  • ການກວດສອບ
  • ການສົ່ງມອບ

ການສະແດງອອກຂອງຢີນ(ພັນທຸກຳ)

ຄະນະກຳມະການທີ່ປຶກສາດ້ານວິທະຍາສາດຂອງຢູນີຊີຕີ້

Dr. Stuart M. Phillips Ph.D.

Dr. Ted Naiman MD

8 ຫຼັກການຂອງວິທະຍາສາດຢູນີຊີຕີ້

ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ອາຊຽນມໍ ຕຶກ E3, ຖ. T4
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: +856-21-419055-6
ແຟກ: +856-21-419066