#GLIC၂၀၁၉Unicity ၏ ႏွစ္စဥ္ ကမာၻအႏွံ႔အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ထုတ္ကုန္ စတင္မိတ္ဆက္ပြဲအတြက္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မွျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။


UNICITY သိပၸံပညာရွင္မ်ားထံမွ နားေထာင္လိုက္ပါ။


ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ားကို ပထမဦးဆံုး လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခံစားသူ ျဖစ္ပါ။


သင့္အတြက္က်င္းပသည့္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲလိုက္ပါ


BE DIAMOND.

BE U.


Unicity GLIC သည္ မိမိတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုျပီး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ ရွားပါးေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ႏုိင္ငံတကာဦးေဆာင္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈအခမ္းအနားအတြက္ စုရံုးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေထာင္ေပါင္းခ်ီေသာ Unicity ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းဆင္ႏြဲလိုက္ပါ။ ဇိမ္က်မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေရြးခ်ယ္မႈ အေတြ ့အၾကဳံတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား ေတြ႔ဆံုျခင္းရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ဘ၀ကိုရွာေဖြေနေသာ ကုန္သည္မ်ား၊ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား ႏွင့္ ခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ စိတ္ဓာတ္၀ိညာဥ္ကို ေတြ႔ၾကံဳခံစားႏုိင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္လိုက္ပါႏွင့္။

အစားအစာ

တြင္ သင့္အစားအစာအတြက္ ၾကိဳတင္စီမံေရြးခ်ယ္ထားလိုက္ပါ။ အစားအစာ

ရႈခင္းမ်ား

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏အံ့ၾသဖြယ္ျမင္ကြင္းမ်ားကို လွည့္ပတ္လိုက္ပါ။ visitkorea.or.kr တြင္ အၾကံဥာဏ္ရယူလုိက္ပါ။

ဟိုတယ္မ်ား

GLIC ၂၀၁၉ ပြဲတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ သင့္အသုံးစရိတ္ အံကိုက္ျဖစ္ေစမည့္ ဟိုတယ္ကိုေစာေစာၾကိဳတင္စာရင္း ေပးထားပါ။

သြားလာေရးႏွင့္ေနထိုင္ေရး

ေနထိငု ္ေရး

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ဟိုတယ္မ်ားစြာ ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

TRANSPORTASI

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ျမေအာက္ရထား ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

သြားလာေရး

အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ေနရာႏွင့္ အနီးတြင္ ျမေအာက္ရထား ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

ဧည့္လမ္းညႊန္

ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ သင္၏ခရီးသြား လည္ပတ္မႈအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါသည္။


အေသးစိတ္ၾကည့္ရႈရန္

လက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူရန္

REGULAR

$ 199

၂၀၁၉ ႏုိင္ငံတကာဦးေဆာင္မႈ ႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အခမး္ အနား

×

ရန်အတွက်ဝင်ရောက်ပါ

ဝယ်ယူလက်မှတ်တွေ


ဆက်လက်

ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ားလက္မွတ္၀ယ္ယူရန္

ပဲြေန႔ေရာက္မွ တည္ေနရာတြင္ လက္မွတ၀္ ယ္ယူရန္ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလား။

မရႏုိင္ပါ၊ ပဲြေန႔မတိုင္မီ Unicity ရုံး (သုိ႔) GLIC ၀က္ဆိုဒ္တြင္ လက္မွတ္က၀ို ယ္ယူရပါမည္။ အင္တာနက္မွ မဟုတ္ေသာ ၀ယ္ယူမႈမ်ိဳးအတြက္ သင့္ႏုိင္ငံရွိ Unicity ရုံးကိုဆက္သြယ္ပါ။

လက္မွတ္၀ယ္ယူရာတြင္ အသက္ အကန္႔အသတ္ ရွိပါသလား။

မည္သူမဆို လက္မွတ၀္ ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္၊ ကေလးငယ္ မ်ားကို VIP အထူးဧည့္ေနရာ၊ မည္သည့္စင္ေပၚေနရာမဆို၊ ေဆြးေႏြးခန္းမမ်ား၊ Black Tie Party ပဲြသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ လံုး၀တားျမစ္ထားေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ ပဲြသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ မည္သည့္ ကေလးငယ္မဆို မိဘမ်ားက ထိန္းေၾကာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ နည္းပညာမ်ား၊ မီးလွ်ံမ်ားႏွင့္ လူအမ်ားေၾကာင့္ အသံက်ယ္ေလာင္ျခင္းရွိႏုိင္သည္ကို သတိျပဳပါ။

ကေလးငယ္မ်ားအတြက္အထူးေလ်ာ့ေစ်းရွိပါသလား။

မရွိပါ၊ တက္ေရာက္သူအားလံုး (အရြယ္ေရာက္သူ ႏွင့္ ကေလးငယ)္ တူညီေသာေစ်းႏႈန္းျဖင့္လက္မွတ၀္ ယ္ယူရပါမည္။

လက္မွတ္မ၀ယ္ခင္တြင္ ထုိင္ခံုေနရာေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ပါသလား။

ထုိင္ခံုေနရာမ်ားကို ႏုိင္ငံအလိုက္ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာရွိမိမိထိုင္ခံုေနရာကို ဦးရာလူစနစ္ျဖင့္ ေသခ်ာစစ္ယူႏုိင္ပါသည္။

အြန္လိုင္းမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူရာတြင္ ထုိင္ခံုေနရာဇံု မွားျပီးေရြးခ်ယ္မိပါက မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ႏုိင္မည္နည္း။
ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ႏုိင္ငံအတြင္း ထုိင္ခံုေနရာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ ကဲ့သို႔ေသာအျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးျဖစ္ ေပၚလာပါက မိမိႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးကို ဆက္သြယ္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္သည္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ထိုင္းႏုိင္ငံရံုးမွလက္မွတ္ကိုမွာယူပါက မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ ႏုိင္မည္နည္း။
အလိုအေလ်ာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္းထုိင္ခံု ေနရာဇံုတြင္ ထိုင္ရပါလိမ့္မည္။ ပြဲစဥ္အတြင္းမိမိထုိင္လိုေသာေနရာအလိုက္ ႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူရန္ ေသခ်ာဖို႔လိုပါသည္။

အြန္လိုင္းမွ လက္မွတ္၀ယ္ယူျပီး အတည္ျပဳအီးေမးလ္ (သို႔) SMS စာေစာင္ မေရာက္လာပါက မည္သူ႔ကိုဆက္သြယ္ရမည္နည္း။
ေက်းဇူးျပဳျပီး သင့္ႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးကိုဆက္သြယ္ပါ။

ေရအတြက္မ်ားစြာျဖင့္ တစ္ခါတည္း လက္မွတ္ ၀ယ္ႏိုင္ပါသလား။

ရႏုိင္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္မွတ္အေရအတြက္ မ်ားစြာကို တစ္ခါတည္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မိမိလက္မွတ္ႏွင့္ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ကိုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္ရႏုိင္မည္နည္း

ေစ်းကြက္တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ရန္ သီးျခားအစီအစဥ္ရွိၾကပါသည္။ အြန္လိုင္းႏွင့္ အင္တာနက္အသံုးမျပဳပဲ ၀ယ္ယူသူမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးသည္ GLIC ပစၥည္းမ်ား မည့္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္မည္သည့္ ေနရာတြင္ရရွိႏုိင္မည္ကို မိမိႏုိင္ငံရွိ Unicity ရံုးႏွင့္တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ရမည္။

ေငြေခ်ျပီးေနာက္ လက္မွတ္ကိုျပန္ဖ်က္ႏုိင္ပါသလား။

လက္မွတ္မ်ားကိုျပန္မအမ္းပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားစီးပြားဖက္မ်ား (သို႔) ျဖန္႔ေ၀သူမ်ားဆီသို႔လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏုိင္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမွာယူျခင္း

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို တည္ေနရာတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသလား။

ရပါသည္။ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ပြဲျပီးသည္ႏွင့္ ့ေကာင္တာခံုတြင္ ခ်က္ခ်င္းရရွိႏုိင္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအတြက္ ေငြေပးေခ်ရန္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားရွိပါသလား။

ေငြသားလက္ခံပါသည္ (ျပည္တြင္းေငြေၾကးျဖစ္သည့္ KRW ကိုရီးယား၀မ္ကိုသာ လက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတိျပဳပါ)။ အေၾကြး ၀ယ္ကဒ္ျပားျဖင့္ ေငြးေပးေခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းပိုမိုျမန္ဆန္မည္ျဖစ္သည္။

မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသလဲ။

၀မ္းနည္းပါတယ္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္သည္ လ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိမႈျဖစ္ျပီး စတင္မိတ္ဆက္ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္အခါမွ ထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပြဲျပီးသည့္အခါ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို online မွ (သုိ႔) ႏုိင္ငံတစ္ခုစီရွိ ရံုးခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသလား။

ဆံုးျဖတ္ရန္

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္ကို ၾကိဳတင္မွာယူလို႔ရႏုိင္ပါသလား။

ဆံုးျဖတ္ရန္

အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ား

ပြဲအခ်ိန္ဇယားကိုဘယ္မွာရွာေတြ႔ႏုိင္ပါမည္နည္း။

ပြဲစဥ္အခ်ိန္ဇယားသည္ ေနာင္အခ်ိန္တြင္ ေၾကညာသြားမည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေၾကညာမႈမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အင္တာနက္၀က္ဆိုဒ္တြင္ ေလ့လာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

ပြဲစဥ္တိုင္းကိုၾကည့္ရႈရန္ လက္မွတ္လိုပါသလား။

လိုပါသည္။ လက္မွတ္မပါရွိပဲ မည္သည့္ပြဲစဥ္ကိုမွ် ၀င္ခြင့္ျပဳလိမ့္ မည္မဟုတ္ပါ။ (နာမည္ခ်ိတ္ဆြဲရန္)

ပြဲခန္းမကိုေရာက္ရွိရန္ သြားလာေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားက ဘာလဲ။

သြားလာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဤေနရာ တြင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

EVENT WALLPAPERS

966 X 2,092

IOS

DOWNLOAD

1,382 X 778

DESKTOP

DOWNLOAD

729 X 1,500

ANDROID

DOWNLOAD

SUBSCRIBE

Don't miss out on exclusive information about the event as it gets closer.


SUBSCRIBE