โปรโมชั่นเดือนมีนาคม 2562
โปรโมชั่นเดือนสิงหาคม 2561 (NEIGENE)
บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด