ထိပ္တန္းလက္တြဲေဖာ္မ်ား

  • Mr. Park, Jin Hee

    MR. PARK, JIN HEE

    Royal Crown Diamond

    Mr. Jin Hee သည္ ၾကီးက်ယ္ေသာရွင္သန္မႈႏွင့္ Unicity ၏ အဦးအစပိုင္းတြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၌ အေတြ႔အၾကံဳရွိခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။ Unicity ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ယင္းအား ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးခဲ့ႏိုင္ရံုသာမဟုတ္ဘဲ အျခား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိရန္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

    Crown Diamond အဆင့္ကို ရရွိလာသည့္ Unicity ၏ အေစာဆံုးျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ယင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ အျမဲတမ္းအျခားသူမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ပင္ျဖစ္သည္။ သူသည္ “ေအာင္ျမင္မႈသည္ က်ြႏု္ပ္တို႔၏ လက္တစ္လွမ္းမွာပင္ျဖစ္သည္။ ျပီးေတာ့ သင္ျပဳလုပ္ေသာ ေသးငယ္သည့္အရာမ်ားသည္ သင့္ကို ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာေစသည္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။

    သူ၏စီးပြားေရးသည္ ခိုင္မာေသာ အသင္းအဖြဲ႔စိတ္ဓာတ္ ဆက္သြယ္မႈ ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတို႔ကို အေျခခံျပီး ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့တည္။ 

    Ms. Park, Mi Ju

    MS. PARK, MI JU

    Royal Crown Diamond

    ကိုရီးယား၏ Ms. Mi Ju Park သည္ မည္သို႔ အလုပ္ၾကိဳးစားရမည္၊ မည္သို႔စနစ္က်ျပီး ပါးနပ္သြက္လက္စြာ အလုပ္လုပ္ရမည္ကို သိျပီး Unicity ႏွင့္အတူ သူမ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ထိုအရာမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစသည္။ Mi Ju သည္ Unicity ၏ အျမင့္ဆံုး ရာထူးျဖစ္ေသာ Royal Crown Diamond ကို လ်င္ျမန္စြာ ရရွိႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ သူမ၏အတိတ္ကို ျပန္လည္ၾကည့္ေသာ္ Mi Ju သည္ သူမ၏ အျပင္းအထန္ ၾကိဳးစားမႈႏွင့္ သူမအလုပ္အေပၚ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းတို႔ မရွိပါဘဲ သူမလုပ္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ ႐ွိသည္။

    သူမသည္ “တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လူတို႔သည္ ပို၍ျမင့္ေသာရာထူးကို ရရွိရန္ သူတို႔အင္အားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔ေစမည့္အစား သူတို႔ကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ကူညီႏိုင္မည္ဟု ထင္သည့္ ပံုစံခြက္အတိုင္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေျပာင္းလဲေနထိုင္တတ္ၾကသည္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။

  • Mrs. Rasa Comeban

    MRS. RASA COMEBAN

    Crown Diamond

    Mrs. Rasa Comeban သည္ Crown Diamond ရာထူးကို ရရွိရန္ Unicity ၏ ပထမဦးဆံုး ျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္အတြက္ အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားရင္း ဝင္ေရာက္လာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အတူ သူမ၏ မိသားစုကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္သာမက ၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိမည္ဟု ယံုၾကည္ေသာအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္းဆံုးအသင္းအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

    ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အေထြေထြညီလာခံတြင္ သူမသည္ “ေအာင္ျမင္မႈကို ကၽြန္မတို႔ ေထာက္ပံ့ေပးေသာသူမ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပးႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္မ၏ အိပ္မက္သည္ ကၽြန္မတို႔အားလံုးအတြက္ အိပ္မက္မ်ားကို အတူတကြ ေဝမ်ွရန္ျဖစ္သည္။” ဟု ဆိုခဲ့သည္။

    Mrs. Lee, Jin Ok & Mr. Kim, Gi Jun

    MRS. LEE, JIN OK & MR. KIM, GI JUN

    Crown Diamond

    Mrs. Jin Ok Lee ႏွင့္ Mr. Gi Jun Kim သည္ အလုပ္ၾကိဳးစားျခင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အတူတကြ အလုပ္လုပ္ရန္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူခဲ့သည္။ Jin Ok သည္ Unicity ၏ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵမြန္ႏွင့္ တစ္ဖက္သားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ကူညီျခင္း စသည္တို႔အေပၚ အၿမဲႏွစ္သက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

    Crown Diamond ရာထူးကို ရရွိျပီးေနာက္ သူမသည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ 2012 ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မႈ အေထြေထြညီလာခံတြင္ စုေဝးေနသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူမ်ားကို “မနက္ခင္းတြင္ သင့္မ်က္လံုးမ်ားကို ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ သင့္စိတ္ထဲတြင္ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ေပၚလာေသာ အရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

    အေကာင္းျမင္စိတ္ႏွင့္ သႏိၷဌာန္က်ေသာ စိတ္ဓာတ္တို႔သည္ သူမကို Unicity ႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကိုရွာေဖြရန္ ကူညီခဲ့သည္ဟု သူမအေနျဖင့္ ယံုၾကည္လ်က္ ရွိသည္။ သူမ၏ အသင္းအဖြဲ႔အလိုက္အလုပ္ၾကိဳးစားမႈႏွင့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံျပီး သူတစ္ပါးကို ဆက္လက္ကူညီခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားသည္လည္း အသီးသီး ရွာေဖြေနေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ေတြ႔ရွိလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

    Mr. Rick Jordan

    MR. RICK JORDAN

    Crown Diamond

     ေစ်းကြက္ရွာေဖြမႈ ကြန္ရက္တြင္ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ဒါရိုက္တာမ်ားအဖြဲ႔တြင္ ပါဝင္ၿပီးေနာက္ Mr. Rick Jordan သည္ ျဖန္႔ခ်ိသူအျဖစ္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လိုသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ကုမၸဏီအမ်ားအျပားကို ေလ့လာခဲ့ျပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ Unicity သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ 

    Rick သည္ Unicity ၏ ေျမာက္အေမရိကမွ ပထမဦးဆံုး Crown Diamond ျဖစ္လာျပီး အျခားေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးအမ်ားအျပားကိုလည္း လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။

    သူသည္ “သင့္အိပ္မက္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သင္သည္ သင့္အျမင္ကို ဖန္တီးရမည္ သင့္အျမင္အတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ခံစားခ်က္ရွိရမည္ သင့္အျမင္ကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။ ထို႔ျပင္ ျပီးျပည့္စံုရန္ သင့္အျမင္ကို သက္ညွာမႈမရွိဘဲ ေလ့လာလိုက္စားရမည္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခက္ခဲေကာင္းခက္ခဲလိမ့္မည္။ ထို႔ျပင္ လူအမ်ားက သင့္ကို မေထာက္ခံဘဲ ေနေကာင္းေနမည္။ သို႔ေသာ္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ ေရာက္လာသည္ႏွင့္ သင္သည္ သင့္အျမင္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျပီး ျပီးဆံုးေအာင္ လုပ္ရမည္။” ဟုလည္း ဆိုခဲ့သည္။

    Ms. Lee, Eun Ju & and Mr. Ko, Yeong Geun

    MS. LEE, EUN JU & MR. KO, YEONG-GEUN

    Crown Diamond

    Ms. Eun Ju သည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ Unicity Franchise Partner အျဖစ္ စတင္ခဲ့ျပီး သူမ၏ စီးပြားေရးသည္ အစဥ္အျမဲ အလုပ္မမ်ားခဲ့ေပ။ သူမသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစတင္ခဲ့ျပီး သူမ၏ စီးပြားေရးသည္ လံုးဝ မျဖစ္ထြန္းေသာႏွစ္မ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းမေတြ႔ရေသးေသာေၾကာင့္ လက္ေလ်ွာ့မည့္အစား သူမ၏ လမ္းရွိ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

    သူမသည္ “လူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ြန္မကို ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္သနည္းဟု ေမးၾကသည္။” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ “က်ြန္မတြင္ ၾကီးမားေသာအိပ္မက္မ်ား အျမဲရွိေနေသာေၾကာင့္ က်ြန္မအတြက္ေတာ့ အဲ့ဒါက သိပ္မခက္ခဲပါဘူး” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

    Ms. Lee, Young Ha

    MS. LEE, YEONG HA

    Crown Diamond

    Yeong-Ha သည္ သူမလမ္းေၾကာင္းအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ၾကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာေပါက္နားလည္ေသာ္လည္း Unicity ရွိ နည္းလမ္းကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ သူမသည္ အျခားသူမ်ားရရွိေသာ အေကာင္းဆံုးရာထူးမ်ားကို ရရွိရန္ တူညီေသာလမ္းကို ေလ်ွာက္လွမ္းရန္ သေဘာတူရမည္ဟု အခိုင္အမာ ယံုၾကည္သည္။ Yeong-Ha သည္ လူတိုင္းလူတိုင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္သည္ကို သိေသာ္လည္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ျဖတ္လမ္းမရွိဟုလည္း ဆိုခဲ့ျပန္သည္။ 

    သူမသည္ “Franchise Partners သည္ မတူညီေသာအခ်ိန္မ်ားႏွင့္ မတူညီေသာ အေနအထားမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈကို ၾကံဳေတြ႔ရလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို လံုးဝမေတြ႔ရွိပါမူ သူတို႔သည္ ေနရာတက် ထားရွိထားေသာ စနစ္ကို တိက်ေသခ်ာစြာ မလိုက္နာေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္” ဟုဆိုခဲ့သည္။

  • Mr. Tran Anh Thu & Ms. Hoang Hai Yen

    MR. TRAN ANH THU & MS. HOANG HAI YEN

    Triple Diamond

    Vietnam မွ Tom ႏွင့္ Irene အတြက္ Unicity ကို ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအျဖစ္ ပူးေပါင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းသည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာေပးခဲ့ရၿပီး ေလ့လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီကို ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ယင္းတို႔အတြက္ တန္ဖိုး႐ွိခဲ့ပါသည္။ Unicity သည္ သူတို႔ အိပ္မက္မက္ခဲ့ေသာ ဘဝမ်ားကို ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ယခုတြင္ Tom ႏွင့္ Irene တို႔ စံုတြဲသည္ အားေကာင္းရွင္သန္ၾကီးထြားလာေသာ စီးပြားေရးတစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ အမွန္တကယ္ ျဖစ္တည္လာခဲ့ၾကကာ အျခားသူမ်ားကို အားေပးရန္လည္း လိုလားၾကလ်က္ ရွိပါသည္။

    ယခုတြင္ Tom ႏွင့္ Irene တို႔သည္ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ကာ အတူတကြ ခရီးလည္းသြားႏိုင္၍ သက္ေသာင့္သက္သာေနႏိုင္ေသာ အေျခအေနအထိ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ Tom ႏွင့္ Irene တို႔သည္ တူညီေသာအခြင့္ထူးရရန္ အျခားသူမ်ားကို ကူညီျခင္းသည္လည္း ဆုလာဘ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

    Tom က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ စစ္မွန္ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ ဘဝကိုစတင္ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကိုလည္း အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္လာၿပီ။ ဆုလာဘ္ဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕သားေတြအေနနဲ႔ တူညီတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးရရွိဖို႔ လူေတြကို ကူညီျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    Mr. Jim Fobair

    MR. JIM FOBAIR

    Triple Diamond

    Mr. Jim Fobair တြင္ ေစ်းကြက္ကြန္ရက္ေလာက၌ ေနာက္ခံအေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရွိခဲ့ျပီး ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ အၾကံေပးသူ၊ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေပးသူပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သူ၏ အသိဥာဏ္ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ကူညီရန္လိုလားမႈတို႔သည္ သူ႔ကိုၾကီးက်ယ္ေသာေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ကူညီေပးခဲ့သည္။

    ယခင္က သူသည္ သီးျခားျဖစ္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္အမ်ားအျပားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး Triple Diamond အဆင့္အျဖစ္ Unicity ႏွင့္လည္း ထိုသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ႐ွိပါသည္။ သူ၏ ရိုးရွင္းမႈ ထပ္မံဖန္တီးထားေသာ စနစ္သည္ Unicity ႏွင့္တကြ ေအာင္ျမင္မႈကိုရွာေဖြရန္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာလူထုကို ကူညီေပးခဲ့ျပီး အသီးသီးကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို တည္ေထာင္ေစႏိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ အေတြ႔အၾကံဳတို႔က သူ႔ကို Unicity အဖြဲ႔႔၏ တန္ဖိုးရွိေသာအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာေစသည္။

    Ms. Lee, Eun Ju & and Mr. Ko, Yeong Geun

    MS. LEE, EUN JU & MR. KO, YEONG-GEUN

    Triple Diamond

    Ms. Eun Ju သည္ အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ Unicity Franchise Partner အျဖစ္ စတင္ခဲ့ျပီး သူမ၏ စီးပြားေရးသည္ အစဥ္အျမဲ အလုပ္မမ်ားခဲ့ေပ။ သူမသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းစတင္ခဲ့ျပီး သူမ၏ စီးပြားေရးသည္ လံုးဝ မျဖစ္ထြန္းေသာႏွစ္မ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူမသည္ ေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းမေတြ႔ရေသးေသာေၾကာင့္ လက္ေလ်ွာ့မည့္အစား သူမ၏ လမ္းရွိ အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

    သူမသည္ “လူမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ြန္မကို ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ အဘယ္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ ၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္သနည္းဟု ေမးၾကသည္။” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ “က်ြန္မတြင္ ၾကီးမားေသာအိပ္မက္မ်ား အျမဲရွိေနေသာေၾကာင့္ က်ြန္မအတြက္ေတာ့ အဲ့ဒါက သိပ္မခက္ခဲပါဘူး” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။ 

    Mr. Lee, Kyong Ho & Ms. Kim, Suk Ja

    MR. LEE, KYONG HO & MS. KIM, SUK JA

    Triple Diamond

    ေရွးဆိုထံုးတစ္ခုတြင္ ဥာဏ္ပညာၾကြယ္ဝေသာ ငွက္မ်ားဟာ အသိုက္ေဆာက္ရန္ သံုးေသာ သစ္ပင္မ်ားကို ေသခ်ာ ေရြးခ်ယ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ Mr. Kyong-Ho Lee သည္လည္း အဆိုပါ အေတြးအေခၚကို ရင္ဝယ္ပိုက္ကာ ျဖန္႔ခ်ိသူအျဖစ္ Unicity သို႔ ေရာက္႐ွိလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

    Unicity သို႔ မေရာက္မီအခ်ိန္က Kyong-Ho သည္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီႀကီးတစ္ခု၌ မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကာ ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Unicity သည္ အျခားသူမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ပါ လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ သူသည္ ဇနီးသည္ျဖစ္သူႏွင့္ အလုပ္တြဲလုပ္ေသာအခါ စီပြားေရး ပိုမိုေအာင္ျမင္လာခဲ့ျပီး သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ က်ြမ္းက်င္မႈတို႔ကို အလုပ္အေပၚ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားလ်က္ ႐ွိသည္။

    Kyong-Ho သည္ “ဇနီးသည္ျဖစ္သူ Suk-Ja Kim သည္ က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲေသာအခါ စီးပြားေရးတြင္ အဓိက တိုးတက္မႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔တြင္ စီးပြားေရးကို အဆင္ေျပစြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ မတူညီေသာအရည္အခ်င္းမ်ားရွိသည္။ က်ြန္ေတာ္သည္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၌ ပိုမိုနားလည္ျပီး က်ြန္ေတာ့္ဇနီးမွာ အဖြဲ႔ျဖင့္လုပ္ကိုင္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ အထူးကြ်မ္းက်င္သည္။” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

    MR. Phartchai Rueansit

    MR. PHARTCHAI RUEANSIT

    Triple Diamond

    Mr. Phartchai Rueansit သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ခ်င္း႐ိုင္ျမိဳ႕တြင္ ၾကီးျပင္းလာသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္ Hospital Administration ဘာသာရပ္ျဖင့္ မာစတာဘြဲ႔ ရရွိခဲ့ျပီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ အလုပ္အကိုင္ ေနာက္ခံအေတြ႕အႀကံဳ ရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

    သို႔ေသာ္ သူသည္ထိုေနရာတြင္ မရပ္တန္႔လိုခဲ့ေပ။ အိပ္မက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ရာ တစ္စံုတစ္ခုကို ပိုမိုလုပ္ခ်င္ခဲ့သည္။ Unicity က ထိုသို႔ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ခ်င္ခဲ့ေသာအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစႏိုင္ခ့ဲၿပီး ပိုမိုႀကီးက်ယ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိေစခဲ့ပါသည္။

    သူ၏ပန္းတိုင္သည္ အိပ္မက္မ်ားရွင္သန္ရန္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အိပ္မက္မ်ားစြာတြင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ သူသည္ မိသားစုထံသို႔ ဂုဏ္ႏွင့္ မ်ားျပားေသာေငြေၾကးကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး မိသားစုအတြက္ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝတြင္ ေနႏိုင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

    သူသည္ “ကြဲျပားစြာေတြးပါ။ အျခားသူေတြမျမင္ႏိုင္တာကို သင္ျမင္လိမ့္မည္။ သင့္ဘဝသည္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေသာဘဝပင္ ျဖစ္သည္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။

    Mr. Aaron Webber

    MR. AARON WEBBER

    Triple Diamond

    Mr. Aaron Webber သည္ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ျခင္းေလာကတြင္ အစိမ္းသက္သက္ မဟုတ္ပါ။ သူသည္ corporate အဖြဲ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္အပါအဝင္ စက္ရံုတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။ သူသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ Unicity ျဖန္႔ခ်ိသူျဖစ္ရန္ corporate ဘဝကို စြန္႔ရန္ အခ်ိန္တန္ျပီဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

    Mr. Aaron Webber အေနျဖင့္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေပးျခင္း၊ လူမ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား စသည့္ စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့သည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈအေၾကာင္းအရာမ်ားကို အၿမဲတမ္း ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

    Aaron သည္ လူတိုင္းသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မႈလမ္းတစ္ေလ်ွာက္တြင္ အသီးသီးေသာ ကိုယ္ပိုင္စိတ္ကူး၊ အေနအထားတို႔ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ ေအာင္ျမင္မႈမိုင္တုိင္မ်ားကို ရယူႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားသည္။ ျပင္ပအကူအညီမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း ျဖစ္စဥ္၏အျပင္ဘက္မွကူညီေသာ္လည္း အဓိကက်ေသာ ၾကိဳးပမ္းမႈသည္ အတြင္းမွာသာ လာသည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

    Mrs. THIDA OO & Mr. Soe Moe Niang

    Mrs. THIDA OO & Mr. SOE MOE NIANG

    Triple Diamond

    Mrs. Thida Oo သည္ သူမ၏ အျမင္ႏွင့္ အိပ္မက္ေၾကာင့္ Triple Diamond အေနအထားကို ရရွိခဲ့သည္။ Unicity ကို ရွာမေတြ႔မီ သူမသည္ သာမန္ဘဝ၌သာ ေနထိုင္ခဲ့ျပီး လုပ္သား ၆၀ ႏွင့္ စီးပြားေရးကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူမႏွင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ Mr. Soe Moe Naing တို႔သည္ မိသားစုကို ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလုပ္ၾကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း Thida သည္ သူမအတြက္ ထိုထက္ပိုမိုေသာ အရာမ်ား ရွိေသးသည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ သူမသည္ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို ကူညီရန္ အိပ္မက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ လက္ရွိအေနအထားႏွင့္ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ 

    Unicity သို႔ ဝင္ေရာက္ျပီးကတည္းက သူမသည္ သူမႏွင့္ မိသားစု၏ က်န္းမာေရးတြင္ ထင္ရွားေသာ တိုးတက္မႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး သူမသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈကိုလည္း ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမလုပ္ခ်င္သည္မ်ားကို လုပ္ခြင့္ရေသာအခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ Thida သည္ “Unicity သည္ ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ၾကီးမားေသာ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။” ဟု ေျပာခဲ့သည္။ “လူအမ်ားစုသည္ ဒီအေၾကာင္းကို မသိၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားကို ဤအခြင့္အေရး ေပးခ်င္သည္။ Unicity ၏ စီးပြားေရး အခြင့္အေရးမ်ားသည္ က်ြႏု္ပ္တို႔ကို စစ္မွန္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ယူေဆာင္ေပးႏိုင္သည္။” ဟူ၍လည္း ျဖည့္စြက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

  • Mr. Kim, Guen Hyung

    MR. KIM, GUEN HYUNG

    Double Diamond

    ကိုယ္ပိုင္ေအာင္ျမင္မႈဟာ Kim Geun အတြက္ အေရးၾကီးစဥ္တြင္္ အျခားသူမ်ား၏ဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ကူညီလိုေသာ သူ၏ဆႏၵသည္ သူ႔ကို လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့သည္။ မၾကာမီတြင္ Kim Guen သည္ Unicity ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး Chairman’s club အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ သူၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ က်ြမ္းက်င္မႈကို လ်င္ျမန္စြာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ Kim Guen သည္အျခားေအာင္ျမင္ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကူညီေလေလ သူ႔ကိုယ္သူ ေအာင္ျမင္ေသာေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္ဟု ခံစားရေလေလ ျဖစ္သည္။

    “ဤသည္မွာအစပိုင္းပင္ျဖစ္သည္” ဟုသူေျပာခဲ့သည္။ “က်ြန္ေတာ့္ထက္ ပိုေတာ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ က်ြန္ေတာ္သည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိလုထုကို အျမင္မ်ားႏွင့္ အိပ္မက္မ်ားရွိရန္ ကူညီေပးမည္။ အိပ္မက္မ်ားသည္ တကယ္ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။” ဟုလည္းေျပာခဲ့သည္။ 

    Mrs. Park, Ok Sun & Mr. Jung, Chang Gyo

    MRS. PARK, OK SUN & MR. JUNG, CHANG GYO

    Double Diamond

    Mrs. Ok Sun Park သည္ ေစ်းကြက္ကြန္ရက္စက္ရံုတြင္ ၾကာျမင့္စြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ျပီး ၄င္း၏အျမင္မ်ားကိုလည္း ေသခ်ာစြာသတိျပဳမိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူမသည္ Unicity ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို သိရွိေသာအခါ သူမခင္ပြန္း၏က်န္းမာေရးကို စိတ္ပူခဲ့သည္။ သူမသည္ Unicity’s philosophy ကိုယံုၾကည္ရန္ အလ်င္အျမန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ျပီး ၄င္းနယ္ပယ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ Ok Sun သည္ ဘဝကိုပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစႏိုင္သည္ဟု Unicity ၏ အျမင္တြင္ယံုၾကည္ျပီး အျခားသူမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာရန္ ကူညီမႈေပၚတြင္ သူမ၏ အားအင္မ်ားကို စိုက္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

    သူမသည္ “က်ြန္မသည္ ျပည္သူလူထုကို Unicity ႏွင့္ ၄င္း၏ ထုတ္ကုန္မ်ားကို မိတ္ဆက္ရန္ အေကာင္းဆံုၾကိဳးစားမည္။ ထို႔ျပင္ လူထုမ်ားသည္ သူတို႔ဘဝမ်ားကို Unicity ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ စံျပေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားမည္။” ဟုေၾကညာခဲ့သည္။ 

    Ms. Jan Bloom

    MS. JAN BLOOM

    Double Diamond

    Ms. Jan Bloom သည္ သားသမီးႏွစ္ဦး၏ မိခင္ျဖစ္ျပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူ ျဖစ္ကာ Unicity ႏွင့္ ျပီးျပည့္စံုေသာ အလုပ္လက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူ ျဖစ္သည္။ သူမ၏ ဆရာဝန္ဘဝသည္ Unicity ထုတ္ကုန္မ်ားကို သက္ဝင္ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ဘက္သို႔ ေဆာင္ယူလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူမသည္ စီးပြားေရးအသစ္ႏွင့္အတူ အဖြဲ႔႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုစိတ္ ရွိသူမ်ားအေပၚတြင္လည္း စိတ္အာ႐ံုႏွစ္ထားခဲ့သည္။ သူမဝင္ေရာက္ျပီး ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္အၾကာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ Jan သည္ ေျမာက္အေမရိက၌ Dounle Diamond ရာထူးကို ပထမဦးဆံုး ရရွိခဲ့သူမ်ားမွ တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

    Jan သည္ အလုပ္အေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူျဖစ္ၿပီး သူမေခၚယူထားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသူအားလံုးအတြက္ Unicity ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ေရးကို လက္ကိုင္ျပဳထားလ်က္ ႐ွိသည္။

    Mr. Lee, Jin Seong & Ms. Kang, Hyun Sun

    MR. LEE, JIN SEONG & MS. KANG, HYUN SUN

    Double Diamond

    ျဖန္႔ခ်ိသူ Mr. Jin-Seong Lee သည္ “Unicity Korea ၏ ပထမဦးဆံုးျဖန္႔ေဝသူ” ဟု ကိုယ္တိုင္ မွတ္ယူထားျပီး အဆိုပါမွတ္ယူမႈသည္လည္း အေၾကာင္းျပခ်က္ေကာင္း ရွိထားပါသည္။ Jin-Seong ၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ေနာက္ထပ္ျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားလည္း ပိုမို ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ သူသည္ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ေနထိုင္ျခင္းထက္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို အဆင့္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းအေပၚ အစဥ္ခ်ီးက်ဴးေသာေၾကာင့္ သူ၏ အဖြဲ႕သားမ်ားသည္ တိုးတက္လ်က္ ရွိေနသည္။

    သူသည္ “ကၽြန္ေတာ္ဆက္သြယ္ေခၚယူခဲ့ေသာ၊ က်ြန္ေတာ့္ထက္သာလြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေျခာက္ဦး ရွိပါသည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “က်ြန္ေတာ္၏ ပထမဦးဆံုးဦးစားေပးသည္ က်ြန္ေတာ့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၏ ရႈေထာင့္မွၾကည့္လ်ွင္ ဤသည္မွာ အေရးၾကီးသည္ဟု ထင္မိေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ က်ြန္ေတာ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ လက္တြဲသူမ်ားျဖစ္ျပီး Unicity ကို ယံုၾကည္သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။” ဟူ၍လည္း ဆိုခဲ့ပါေသးသည္။

    Mr. Alex Krause

    MR. ALEX KRAUSE

    Double Diamond

    ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Mr. Alex Krause ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ား ဝင္ႏိုင္သေလာက္ဝင္ရန္ ၾကိဳးစားဖို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူသည္ ဘဝတြင္ ထို႔ထက္ ပိုမိုေသာ အရာရွိသည္ကို သိရွိခဲ့ျပီး ေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္အသစ္သည္ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ၊ လူအမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အေျခတည္ပါသည္။

    ဥေရာပတိုက္၏ ပထမဆံုး Unicity ၏ ျဖန္႔ခ်ိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ Alex သည္ အၾကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ Double Diamond ရာထူးကို ရရွိခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ သူသည္ ဘဝမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အခြင့္အေရးကို ရွာေဖြေနသူမ်ားကို အခ်ိန္ေပးရန္ လိုလားလ်က္ ရွိေနပါသည္။

    သူသည္ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပြဲတစ္ခုမွာဆိုရင္ ဘံုအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ မတ္တတ္ရပ္ၾကတယ္၊ အဲဒါကေတာ့ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအသစ္ကို တည္ေထာင္ျခင္း၌ လူအမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဘဝရဲ႕ အေကာင္းဆံုးတစ္ခုကို ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။” ဟု ေျပာၾကားသည္။ 

    Ms. Jansakorn Janesutamma

    MS. JANSAKORN JANESUTAMMA

    Double Diamond

    Unicity ထဲမဝင္ခင္ Ms. Janakorn Janesuthamma သည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဘဝတြင္အစစ္အမွန္လြပ္လပ္မႈရရွိရန္ စိတ္ကူးခဲ့သည္။ သူမသည္Unicityကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး သူမစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာအခါ သူမသည္ သူတို႔၏ေအာင္ျမင္မႈလမ္းစဥ္ကို မည္သို႔လိုက္နာရန္ကို သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့ျပီး သူမကိုယ္ပိုင္လမ္းစဥ္ကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ 

    သူမသည္ “ကြ်န္မ၏ အတိတ္ကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ က်ြန္မ၏အိပ္မက္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါ။” ဟုေျပာခဲ့သည္။ “က်ြန္မမိသားစုအတြက္ ၾကီးျမတ္ေသာဂုဏ္ရခ်င္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္တိုးရန္ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ေသာ္ Unicity ကိုေတြ႔ေသာအခါ က်ြန္မ၏အိပ္မက္မ်ားေနာက္သို႔လိုက္ရမည္ဟု ေတြ႔ခဲ့သည္။ ယေန႔က်ြန္မ၏ေအာင္ျမင္မႈကို က်ြန္မအရမ္းဂုဏ္ယူမိျပီး ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးကို က်ြန္မကိုယ္ပိုင္နည္းျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပို၍ပင္ဂုဏ္ယူမိသည္။” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    Mr. Daniel Mueller

    MR. DANIEL MUELLER

    Double Diamond

    သူမသည္ “ကြ်န္မ၏ အတိတ္ကအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ က်ြန္မ၏အိပ္မက္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ပါ။” ဟုေျပာခဲ့သည္။ “က်ြန္မမိသားစုအတြက္ ၾကီးျမတ္ေသာဂုဏ္ရခ်င္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္တိုးရန္ မလြယ္ကူေပ။ သို႔ေသာ္ Unicity ကိုေတြ႔ေသာအခါ က်ြန္မ၏အိပ္မက္မ်ားေနာက္သို႔လိုက္ရမည္ဟု ေတြ႔ခဲ့သည္။ ယေန႔က်ြန္မ၏ေအာင္ျမင္မႈကို က်ြန္မအရမ္းဂုဏ္ယူမိျပီး ေအာင္ျမင္မႈအားလံုးကို က်ြန္မကိုယ္ပိုင္နည္းျဖင့္ ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပို၍ပင္ဂုဏ္ယူမိသည္။” ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    Daniel ၏ ျပင္းျပေသာစိတ္မွာ အျခားသူမ်ားကို Unicity စီးပြားေရး အခြင့္အေရးကို မိတ္ဆက္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

    သူသည္ “သင္ျပဳမူေသာအရာအတြက္သင္သည္တာဝန္ရွိရံုသာမက သင္မျပဳလုပ္မိေသာအရာအတြက္လည္းပဲတာဝန္ယူတတ္ရမည္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္၏ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ကဲ့သို႔ ေန႔တိုင္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ပါ။” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ 

    Mr. Phawadon Nasareerut

    MR. PHAWADON NASAREERUT

    Double Diamond

    Mr. Phawadon Nasareerut သည္ Unicity ကို Franchise Partner အျဖစ္ မဝင္ေရာက္မီ ရိုးရိုးသာမန္အလုပ္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ၄င္းေနရာကိုရရွိရန္ လံုေလာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရွ႔ဆက္တိုးရန္ မလံုေလာက္ခဲ့ေပ။ Phawadon အား Crown Diamond Dr. Rasa Comeban က Unicity ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီကို ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ သူ၏ မူလအစပန္းတိုင္မွာ သူ႔ကိုယ္တိုင္အား အေၾကြးႏြံမွ ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ မိခင္အား ျပန္လည္ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

    ယေန႔တြင္ ကုမၸဏီအတြင္း Phawadon ၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ၾကီးျမတ္ေသာလြတ္လပ္မႈကို ရရွိေစခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ အေၾကြးကင္းသူအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ျပီျဖစ္သည္။ သူသည္ “က်ြန္ေတာ္သည္ အလုပ္ကို ပိုမိုၾကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျပီး က်ြန္ေတာ္ျပဳေနတာထက္ ပိုမိုေလ်ာ့နည္းေသာ ေငြေၾကးဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးမ်ားႏွင့္သာ ဘဝကို ျဖတ္သန္းရန္ အေျဖရွာခဲ့ပါသည္။ ယခုတြင္ က်ြန္ေတာ့္ဝင္ေငြ၊ အားလပ္ခ်ိန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို က်ြန္ေတာ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးပါသည္။” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ 

    Mr. Todd Smith

    MR. TODD SMITH

    Double Diamond

    Unicity သို႔မဝင္ေရာက္မီ Mr. Todd Smith သည္ စီးပြားေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာေသာ မလြတ္လပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ စိတ္မခ်မ္းသာခဲ့ေခ်။ သူသည္ သူကိုယ္တိုင္ႏွင့္ မိသားစုအတြက္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဘဝကို လိုခ်င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူသည္ အခြင့္အေရးအသစ္ကို စတင္ရွာေဖြခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ 

    Todd က “Unicity သည္ အျခားသူမ်ားအား ယင္းတို႔၏ အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားထံသို႔ အေရာက္လွမ္းရန္ ကူညီရင္းႏွင့္ က်ြန္ေတာ့္ အိပ္မက္ႏွင့္ ပန္းတိုင္မ်ားကိုရရွိရန္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။” ဟုေျပာခဲ့သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားသည္ သူ႔အတြက္ အမွန္တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

    Todd သည္ Unicity ႏွင့္ ၾကီးမားေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အလုပ္ၾကိဳးစားမႈႏွင့္ သႏၷိဌာန္ခိုင္မာျခင္းတို႔မွ ျဖစ္တည္လာျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္ကို လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ မရရွိႏိုင္၊ ထိုက္တန္မွ ရရွိသည္ ဆိုေၾကာင္းကိုလည္း Todd က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

    Mr.Majdi Farooq Ebrahim Mohamed Obaid

    MR. MAJDI FAROOQ EBRAHIM MOHAMED OBAID

    Double Diamond

    Mr. Majdi Farooq Ebrahaim Mohamed Obaid တြင္ လူမ်ား၏ ဘဝကို ေျပာင္းလဲရန္ႏွင့္ ကမၻာေျမကို အက်ိဳးျပဳရန္ ကာလရွည္ၾကာ အိပ္မက္ရွိခဲ့ဖူးသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေလ့က်င့္ေပးသူအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အားျဖည့္စကားေျပာသူအျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆယ္ႏွစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီး အလုပ္မ်ားျပားေနစဥ္တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ခံစားမိသူ ျဖစ္သည္။ “ကိုယ္ပိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေလ့က်င့္ေပးသူအျဖစ္ အိပ္မက္မ်ား ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကို ရိုးရွင္းစြာ ေျပာျပေပးႏိုင္ခဲ့သည္” ဟု Majdi က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “က်ြန္ေတာ့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းကို တက္ေရာက္သူမ်ားဟာ အခ်ိန္တိုေလးတြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ခဏၾကာေသာ္ သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အရင္ေနရာမ်ား အက်င့္မ်ားဆီကို ျပန္သြားၾကရတာခ်ည္းပဲ” ဟူ၍လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Majdi သည္ လူမ်ားကို သူတို႔၏ဘဝတြင္ ၾကာရွည္ေသာ မ်ွတမႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရရွိေစႏိုင္ေအာင္ ၾကားခံတစ္စံုတစ္ရာ လိုအပ္ခဲ့သည္။ 

    လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္က Majdi ၏ ဆရာျဖစ္သူ Mr. Fahmi Al Jowder သည္ သူ႔အား Unicity သို႔ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ Majdi သည္ တစ္သက္တြင္တစ္ခါသာ ရေသာ အခြင့္အေရးအျဖစ္ ယင္းကို ခ်က္ခ်င္းလုိလို သိရွိနားလည္ခဲ့သည္။ Majdi က “၄င္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္အိပ္မက္မ်ားႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုးပါပဲ။” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ “Unicity သည္ က်ြန္ေတာ့္ကို ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေပးခဲ့သည္” ဟု ေျပာသည့္အျပင္ “Unicity သည္ ကိုယ္ပိုင္တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ လက္နက္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္” ဟုလည္း ထပ္မံေျပာျပခဲ့သည္။ Madji သည္ Unicity ဟာ လူမ်ားအား ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ားကိုသင္ယူေစႏိုင္ျပီး ထိုသို႔ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိသည္ဟု ခံစားမိသူ ျဖစ္သည္။ Majdi အတြက္ Unicity အဖြဲ႕အတြင္းတြင္ သူ၏အားသာခ်က္ကို သိရွိျခင္းထက္ ၾကီးျမတ္ေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမရွိဟု ထင္ျမင္ထားသည္။ သူသည္ “စီးပြားေရးတြင္ က်ြန္ေတာ့္ အၾကီးမားဆံုးေသာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈသည္ ‘သင္က က်ြႏု္ပ္ဘဝကို ေျပာင္းလဲခဲ့တာပဲ’ ဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က က်ြန္ေတာ့္အား ေျပာသည္ကို ၾကားရခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ က်ြန္ေတာ့္တစ္ေန႔တာကို အမွန္အကန္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါသည္။” ဟုဆိုခဲ့သည္။ Majdi သည္ Unicity ၏အင္အားသည္ ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္ကို နားလည္သိရွိခ့ဲသူလည္း ျဖစ္သည္။

    Mr. Jeonggi Jang & Mrs. YeonSoon Jang

    MR. JEONGGI JANG & MRS. YEONSOON JANG

    Double Diamond

    Unicity ႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိထားေသာ္လည္း Mr. Jeonggi Jang ႏွင့္ Mrs. Yeonsoon Jang တို႔၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးကြန္ရက္ကုပၼဏီႏွင့္ ပထမဆံုး အေတြ႔အၾကံဳသည္ စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္ မရွိခဲ့ေပ။ Jeonggi သည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရွာေတြ႔ခဲ့သည္ဟု ထင္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ကတိမတည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အလြန္စိတ္ပ်က္မိသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ Jeonggi သည္ သူတို႔အေနျဖင့္ ကုမၸဏီေရြးခ်ယ္မႈ မွားယြင္းခဲ့မိသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ လက္ခံရန္ ခက္ခဲေသာ နားလည္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ေရွ႕ဆက္သြားရန္ အဆံုးအျဖတ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သူသည္ “ေစ်းကြက္ကြန္ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရန္ ဟူသည့္ အိပ္မက္အတြက္ မည္သည္အရာကမွ သူ႔ကို မဆီးတားႏိုင္ပါ။” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

    Jeonggi ႏွင့္ Yeonsoon တို႔အတြက္ Unicity သည္ ထိုအိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အခြင့္အေရးဟု ထင္မိသည္။ သူတို႔၏ အရင္ကုမၸဏီမွ ဂတိမ်ားေဖာ္ဖ်က္ေသာအခါ Jeonggi သည္ “Unicity ဟာ ယံုထိုက္ေသာ စီးပြားေရးျဖစ္သည္”ဟု ေျပာခဲ့ျပီး ယံုၾကည္မႈႏွင့္သစၥာရွိမႈအေပၚအေျခခံျပီး သူတို႔စီးပြားေရးကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ ခံစားမိခဲ့သည္။ သူသည္ CEO Stewart Hughes ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းမွ တိက်ေသာ လႈံ႔ေဆာ္မႈကို ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ယခုမွသာ Unicity ရွိ က်ြန္ေတာ္၏ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၄င္း၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ရွင္သန္လာျပီဟု ေျပာခဲ့သည္။ 

    MRS. SEONHEE KIM & MR.DAEKYEONG KIM

    MRS. SEONHEE KIM & MR.DAEKYEONG KIM

    Double Diamond

    Mrs. Seonhee Kim ႏွင့္ Mr. Daekyeong Kim တြင္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားရန္ ကာလၾကာ႐ွည္ စိတ္ကူးအိပ္မက္ခဲ့ဖူးသည္။ ကံမေကာင္းစြာႏွင့္ သူတို႔သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္တြင္သာ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ပါက သူတို႔၏ အိပ္မက္ကို မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ခဲ့သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ Seonhee သည္ ခင္ပြန္းသည္၏ ဂ်ဴနီယာမွတစ္ဆင့္ Unicity အေၾကာင္းၾကားသိေသာအခါ ၄င္းအိပ္မက္သည္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္။

    သူတို႔၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ညတြင္းခ်င္းရရွိခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဘဲ Seonhee ႏွင့္ Daeyeong တို႔သည္ ရလဒ္မ်ားကို လ်င္ျမန္လွစြာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။ Seonhee က “ကၽြန္မရဲ႕ Unicity စီးပြားေရးကို စတင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားဖို႔ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ Seonhee သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ကို လည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ လြန္ခဲ့ေသာတစ္ႏွစ္ခန္႔က မျဖစ္ႏိုင္ဟု ထင္ရေသာ အိပ္မက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ သူမအေနျဖင့္ ယင္းအိပ္မက္ကို သားသမီးမ်ားႏွင့္လည္း ေ၀မွ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ Unicity ႏွင့္အတူ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း Seonhee ႏွင့္ Daekyeong တို႔သည္ သားသမီးမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ Seonhee က “ဒီလို လႊတ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔လည္း သူတို႔အိပ္မက္ေတြကို ရွာေဖြႏိုင္လာပါလိမ့္မယ္” ဟု ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။