ကုမၸဏီလမ္းစဥ္

ကုမၸဏီလမ္းစဥ္

“သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဘဝအတြက္ တာဝန္ယူေပးရန္၊ Unicity အေနျဖင့္ လူထုအား အသက္႐ွင္ေနထိုင္႐ံုမဟုတ္ဘဲ ေကာင္းမြန္စြာ ႐ွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးလ်က္ ႐ွိပါသည္။ ”

ထပ္မံသိ႐ွိရန္
ထုတ္ကုန္မ်ား

ထုတ္ကုန္မ်ား

ထုတ္ကုန္မ်ားကို သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ Unicity ၏ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုး႐ွိ လူသားမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဘဝမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ကုန္မ်ား