ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ

ມີພະລັງອັນໜື່ງຈະເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ຄົນເກີດມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສຸຂະພາບແລະຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂອງຕົນເອງ-ພະລັງທີ່ໄດ້ມາຈາກການດູແລຮ່າງກາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະມຸ້ງໝັ້ນໃນການມີສຸຂະພາບກາຍທີ່ດີທ່າມກາງຄວາມທ້າທາຍອື່ນໆຂອງຊີວິດ.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ ທີ່ Unicity ໄດ້ຮັບແຮງຜັກດັນຈາກຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຜູ້ົ່ຄົນທົ່ວໂລກດີຂຶ້ນໄດ້ ດ້ວຍການຕິດອາອຸດທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະເຄື່ອງມືອື່ນໆ ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໃນການປະຕິບັດພາລະກິດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບແລະຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນດ້ວຍຕົວຂອງພວກເຂົາເອງ.

1972
ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນຜູ້ທຳອິດທີ່ທີນຳສະໝຸນໄພມາບັນຈຸເປັນແຄບຊູນ

Enrich International ເປັນບໍລິສັດທຳອິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການບັນຈຸເປັນແຄບຊູນແລະຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເສີມອາຫານສະມຸນໄພໃນຮູບແບບແຄບຊູນ

1985
ຄວາມເປັນມາຂອງສອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ Enrich International ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເສິມອາຫານຈາກສະມຸນໄພແລະຜະລິດຈາກຕະທຳມະຊາດອື່ນໆ.

ບໍລິສັດ Rexall Sundown ຕັ້ງຊື່ຕາມຊື່ເດິນຂອງກຸ່ມຮ້ານຂາຍຍາຂອງRexall ທີ່ຈຳໜ່າຍວິຕະວິນຕ່າງໆແລະຜະລິດຕະພັນດູແລສຸຂະພາບຜ່ານຮ້ານຄ້າປີກທົ່ວສະຫະລັດ

1988
ການປະຕິວັດທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນ

ກຸ່ມນັກວິທະຍາສາດ ຮ່ວມມືກັບ Rexall Sundown ເພື່ອທຳການພັດທະນາແລະປະຕິວັດຜະລິດຕະພັນເພື່ອນຳສະເໜີ Bios Life ໃນຂະນະທີ່ທຳການຄົ້ນຄົ້ວກ່ຽວກັບຄໍເລສເຕີ້ລໍ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Santa Barbara

1990
ໂມເດລແບບໃໝ່

ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຈຳໜ່າຍ Bios Life ໃນຮ້ານທົ່ວໄປ, Rexall Sundown ໄດ້ພົບວ່າການຈຳໜ່າຍຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ໂມເດລແບບໃໝ່. Rexall Showcase ເລິ່ມຈຳໜ່າຍ Bios Life ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທັນສະໄໝອື່ນໆ ຜ່ານທາງເຄື່ອຂ່າຍຕົວແທນຈຳໜ່າຍອິສະລະ.

2001

ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນ Unicity

ບໍລິສັດ Rexall Showcase and Enrich International ທັ້ງສອງເປັນບໍລິສັດປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງໄດ້ລວມກິດຈະການເຂົ້າກັນເປັນ UNICITY ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີຜະລິດຕະພັນທາງວິທະຍາດ ໂດຍມີພາລະກິດເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ “make life better”

2002

Bios Life 2 ແລະ Cardio Essentials ໄດ້ຖືບັນທຶກເຂົ້າໃນໜັງສືການສັ່ງຈ່າຍຢາຂອງບຸກຂະລາກອນທາງການແພດ (PDR).

2004

ມູນນິຖິເພື່ອຊີວິດທີ່ດີຂັ້ນ (MLB) ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເປັນອົງກອນການກຸສົນຂອງ Unicity

2006

Stewart Hughes ຂຶ້ນເປັນ CEO ຂອງ Unicity

2006
Bios Life ໃໝ່

Unicity ໄດ້ເປີດເຜີຍການປັບປຸງສິນຄ້າ Bios Life ມາເປັນ Bios Life Complete

2008
ໄດ້ເປີດໂຕສິນຄ້າ Bios Life Slim

Bios Life Slim ໄດ້ເປີດໂຕຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ທັນສະໄໝແລະທີ່ ເຂົ້າໃຈກັນວ່າເປັນວິທະຍາສາດທາງດ້ານການລົດນ້ຳໜັກ.

ໜື່ງໃນ 500

Unicity ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ ເປັນໜື່ງໃນ 500ຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນໃນອາເມລິກາ

2010
ເປີດຂາຍ Matcha ທົ່ວໂລກ

ພັດທະນາແລະຂາຍຜະລິດຕະພັນມັທຊາ Matcha, ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໜື່ງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໄປທົ່ວໂລກ

ລາງວັນ Utah Genius Award

Unicity ໄດ້ຮັບລາງວັນ Utah Genius Award ເຊິ່ງເປັນລາງວັນກ່ຽວກັບຜູ້ຄິດຄົ້ນແລະສ້າງສັນ ທີ່ຜັກດັນເສດທະກິດຂອງລັດຢູທ້າ Utah

2011
ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂປຼແກມ Transformation

ໂປຼແກມ Transformation ຂອງ Unicity ໄດ້ເລິ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໂປຼແກມ ກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຮູບຮ່າງດີທີ່ສຸດໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ແລະໄດ້ປ່ຽນແປງຕົວຂອງເຂົາເອງນຳ.

2016
ສຳນັກງານໃໝ່, ການຄົ້ນພົບໃໝ່, ຕະຫຼາດໃໝ່

Matcha ເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ 16 ຂອງຢູນີຊີຕີ້ທີ່ໄດ້ບັນຖືກເຂົ້າໃນໜັງສື PDR

ເປີດສຳນັກງານໃໝ່ທີ່ ໄມອາມີ ອາເມລິກາ

ເປີດສຳນັກງານໃໝ່ທີ່ດູໄບ ເປັນປະເທດທີ່ 50 ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ Unicity

2017
ປັດຈຸບັນ

Unicity ຍັງຄົງສຶບຕໍ່ສ້າງສັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ ເພື່ອນຳສະເໜີຜະລິດຕະພັນທີ່ທັນສະໄໝທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບທ່ານ

ບໍລິສັດຢູນີຊີຕີ້ລາວຈຳກັດຜູ້ດຽວ
ອາຊຽນມໍ ຕຶກ E3, ຖ. T4
ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ໂທ: +856-21-419055-6
ແຟກ: +856-21-419066